Земельный кодекс ст 105

Глава 17. Добросусідство

Стаття 103. Зміст добросусідства
1. Власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо).
2. Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов’язані не використовувати земельні ділянки способами, які не дозволяють власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок використовувати їх за цільовим призначенням (неприпустимий вплив).
3. Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов’язані співпрацювати при вчиненні дій, спрямованих на забезпечення прав на землю кожного з них та використання цих ділянок із запровадженням і додержанням прогресивних технологій вирощування сільськогосподарських культур та охорони земель (обмін земельних ділянок, раціональна організація територій, дотримання сівозмін, встановлення, зберігання межових знаків тощо).
Стаття 104. Попередження шкідливого впливу на сусідню земельну ділянку
Власники та землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати припинення діяльності на сусідній земельній ділянці, здійснення якої може призвести до шкідливого впливу на здоров’я людей, тварин, на повітря, земельні ділянки та інше.
Стаття 105. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев
У випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу власники та землекористувачі земельних ділянок мають право відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням.
Стаття 106. Обов’язки щодо визначення спільних меж
1. Власник земельної ділянки має право вимагати від власника сусідньої земельної ділянки сприяння встановленню твердих меж, а також відновленню межових знаків у випадках, коли вони зникли, перемістились або стали невиразними.
2. Види межових знаків і порядок відновлення меж визначаються центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
3. Витрати на встановлення суміжних меж несуть власники земельних ділянок у рівних частинах, якщо інше не встановлено угодою між ними.
Стаття 107. Відновлення меж
1. Основою для відновлення меж є дані земельно-кадастрової документації.
2. У разі неможливості виявлення дійсних меж їх встановлення здійснюється за фактичним використанням земельної ділянки. Якщо фактичне використання ділянки неможливо встановити, то кожному виділяється однакова за розміром частина спірної ділянки.
3. У випадках, коли в такий спосіб визначення меж не узгоджується з виявленими обставинами, зокрема з встановленими розмірами земельних ділянок, то межі визначаються з урахуванням цих обставин.
Стаття 108. Спільне використання межових споруд
1. У випадках, коли сусідні земельні ділянки відокремлені рослинною смугою, стежкою, рівчаком, каналом, стіною, парканом або іншою спорудою, то власники цих ділянок мають право на їх спільне використання, якщо зовнішні ознаки не вказують на те, що споруда належить лише одному з сусідів.
2. Власники сусідніх земельних ділянок можуть користуватися межовими спорудами спільно за домовленістю між ними. Витрати на утримання споруди в належному стані сусіди несуть у рівних частинах. До того часу, поки один із сусідів зацікавлений у подальшому існуванні спільної межової споруди, вона не може бути ліквідована або змінена без його згоди.
Стаття 109. Використання дерев, які стоять на межі земельних ділянок
1. Дерева, які стоять на межі суміжних земельних ділянок, а також плоди цих дерев належать власникам цих ділянок у рівних частинах.
2. Кожен із сусідів має право вимагати ліквідувати дерева, які стоять на спільній межі. Витрати на ліквідацію цих дерев покладаються на сусідів у рівних частинах.
3. Сусід, який вимагає ліквідації дерев, які стоять на спільній межі, повинен один нести витрати на ліквідацію дерев, якщо інший сусід відмовляється від своїх прав на дерева.
4. Вимога на ліквідацію дерев (кущів) виключається, якщо вони служать межовими знаками і залежно від обставин не можуть бути замінені іншими межовими знаками.

Адвокатська фірма пропонує: адвокат, юрист, юридичні послуги в м. Київ 7 днів на тиждень 24 години на добу.
Опис сайту адвокатів: Добросусідство. Земельний кодекс України
Ключові слова юридичної фірми: Добросусідство. Земельний кодекс України

Мы предлогаем только качественные юридические услуги в Киеве. Если Вам нужен адвокат по уголовным делам обращайтесь к лучшим.

Земельный кодекс Украины (ЗК Украины) с комментариями к статьям

Стаття 105. Наслідки проникновения на земельный участок ветвей и корней деревьев

В случае проникновения корней и ветвей деревьев с одного земельного участка на другой собственники и землепользователи земельных участков имеют право отрезать корни деревьев и кустов, которые проникают с соседнего земельного участка, если такое проникновение является препятствием в использовании земельного участка по целевому назначению.

Формулировка комментируемой статьи является крайне неудачным, ведь в случае «проникновения корней и ветвей деревьев» владельцы или землепользователи получают право «отрезать корни деревьев и кустов». Если понимать комментируемое норму буквально, кусты страдать «за деревья», а ветви останутся безнаказанными. Естественно, что такое буквальное понимание противоречит цели статьи. Поэтому следует считать, что во всем ее тексте говорится и о ветвях, и о корнях как деревьев, так и кустарников.

Если проникновения корней и ветвей не мешает использованию земельного участка по целевому назначению, закон не предоставляет владельцам и пользователям последних отрезать такие корни и ветви.

Право на «обрезание» не относится растений, подлежащих охране согласно с экологическим законодательством, в частности, занесенных в Зеленую (согласно ст. 31 Закона Украины «О растительном мире», Положение о Зеленой книге Украины утвержден постановлением КМУ от 29.08.2002 N 1286) или Красной книги Украины (Закон Украины «О Красной книге Украины»).

По своей правовой природе право отрезать ветви и корни, которые препятствуют использованию участка по целевому назначению, является формой самозащиты, в общем виде регламентированной ст. 19 ГКУ. Оно также следует из содержания ст. 90, 95 ЗКУ.

Положение комментируемой статьи не препятствуют собственнику или пользователю земельного участка обратиться с иском об устранении препятствий путем срезания ветвей и корней. Такие иски должны рассматриваться и удовлетворяться. Более того, поскольку строительным нормам запрещено размещение деревьев ближе 3 м, а кустарников — ближе 1,5 м до предела (п. 4.13 ДБН Б.2.4-1-94 «Планировка и застройка сельских поселений расстояния.

Стаття 104. Попередження шкідливого впливу на сусідню земельну ділянку

Власники та землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати припинення діяльності на сусідній земельній ділянці, здійснення якої може призвести до шкідливого впливу на здоров’я людей, тварин, на повітря, земельні ділянки та інше.

Коментована норма надає право власникам та землекористувачам земельних ділянок вимагати припинення діяльності на сусідній земельній ділянці, якщо її здійснення може призвести до шкідливого впливу на здоров’я людей, тварин, на повітря, земельні ділянки тощо.

Передумовою реалізації закріпленого в коментованій нормі права є ст. 50 Конституції України, відповідно до якої » [к] ожен мас право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди». Діяльність фізичної та юридичної особи, що призводить до нищення, псування, забруднення довкілля, є незаконною. Кожен має право вимагати припинення такої діяльності.

Право на безпечні умови проживання та діяльності полягає у праві вимагати створення та підтримання таких умов, припиняти шкідливий вплив, що має місце, праві на відшкодування шкоди, а також праві реагувати на прояви небезпеки, що потенційно спроможні спричинити шкідливий вплив у майбутньому.

З урахуванням таких можливостей ст.ст. 282,293 ЦКУ передбачають, що діяльність фізичної та юридичної особи, яка завдає шкоди довкіллю, може бути припинена за рішенням суду. В той же час особа має право вимагати усунення небезпеки, створеної внаслідок підприємницької або іншої діяльності, яка загрожує життю та здоров’ю, і хоча не спричинила на даний момент шкідливого впливу, проте з великим ступенем ймовірності може його спричинити. Використання закріпленого у коментованій нормі права є заходом превентивного впливу і упередження правопорушення.

Передбачене коментованою статтею право вимагати припинення шкідливої діяльності у судовому порядку, на наш погляд, слід відрізняти від припинення, зупинення, обмеження, тимчасової заборони екологічно шкідливої діяльності в адміністративному порядку, що передбачена п.»в» ст. 13 ЗУ про охорону навколишнього природного середовища», ст. 246 ГКУ, ст. 42 ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Постановою ВРУ від 29.10.1992 «Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища», наказом МОЗ України № 65 від 14.04.1995 «Про затвердження Порядку зупинення або припинення інвестиційної діяльності при порушенні санітарного законодавства» та іншими актами чинного законодавства.

Стаття 105. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев

У випадку проникнення коренів гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу власники та землекористувачі земельних ділянок мають право відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення е перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням.

Формулювання коментованої статті є вкрай невдалим, адже у випадку «проникнення коренів і гілок дерев» власники чи землекористувачі отримують право «відрізати корені дерев і кущів». Якщо розуміти коментовану норму буквально, кущі страждатимуть «за дерева», а гілки залишаться безкарними. Природно, що таке буквальне розуміння суперечить меті статті. Тому слід вважати, що у всьому її тексті йдеться і про гілки, і про коріння як дерев, так і кущів.

Якщо проникнення коренів та гілок не заважає використанню земельної ділянки за цільовим призначенням, закон не надає власникам та користувачам останніх відрізати такі корені та гілки.

Право на «обрізання» не стосується рослин, що підлягають охороні згідно із екологічним законодавством, зокрема, занесених до Зеленої (відповідно до ст. 31 ЗУ «Про рослинний світ», Положення про Зелену книгу України затверджено ПКМ від 29.08.2002 № 1286) або Червоної книг України (ЗУ «Про Червону книгу України»).

За своєю правовою природою право відрізати гілки та коріння, які перешкоджають використанню ділянки за цільовим призначенням, є формою самозахисту, в загальному вигляді регламентованою ст. 19 ЦКУ. Воно також випливає зі змісту ст. 90,95 ЗКУ.

Положення коментованої статті не перешкоджають власнику або користувачу земельної ділянки звернутися із позовом про усунення перешкод шляхом зрізання гілок та коренів. Такі позови повинні розглядатися та задовольнятися. Більш того, оскільки будівельними нормами заборонено розміщення дерев ближче 3 м, а кущів — ближче 1,5 м до межі (п.4.13 ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», п.3.25 ДБН 360-92**), вимагати можна не лише зрізання гілок та дерев, а і власне дерев та кущів, що розміщені в межах вказаної відстані.

Земельний кодекс України (ЗКУ). Науково-практичний коментар.

Стаття 105. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев

У випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу власники та землекористувачі земельних ділянок мають право відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням.

Формулювання коментованої статті є вкрай невдалим, адже у випадку «проникнення коренів і гілок дерев» власники чи землекористувачі отримують право «відрізати корені дерев і кущів». Якщо розуміти коментовану норму буквально, кущі страждатимуть «за дерева», а гілки залишаться безкарними. Природно, що таке буквальне розуміння суперечить меті статті. Тому слід вважати, що у всьому її тексті йдеться і про гілки, і про коріння як дерев, так і кущів.

Якщо проникнення коренів та гілок не заважає використанню земельної ділянки за цільовим призначенням, закон не надає власникам та користувачам останніх відрізати такі корені та гілки.

Право на «обрізання» не стосується рослин, що підлягають охороні згідно із екологічним законодавством, зокрема, занесених до Зеленої (відповідно до ст. 31 Закону України «Про рослинний світ», Положення про Зелену книгу України затверджено постановою КМУ від 29.08.2002 N 1286) або Червоної книг України (Закон України «Про Червону книгу України»).

За своєю правовою природою право відрізати гілки та коріння, які перешкоджають використанню ділянки за цільовим призначенням, є формою самозахисту, в загальному вигляді регламентованою ст. 19 ЦКУ. Воно також випливає зі змісту ст. 90, 95 ЗКУ.

Положення коментованої статті не перешкоджають власнику або користувачу земельної ділянки звернутися із позовом про усунення перешкод шляхом зрізання гілок та коренів. Такі позови повинні розглядатися та задовольнятися. Більш того, оскільки будівельними нормами заборонено розміщення дерев ближче 3 м, а кущів — ближче 1,5 м до межі (п. 4.13 ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова сільських поселень», п. 3.25 ДБН 360-92**), вимагати можна не лише зрізання гілок та дерев, а і власне дерев та кущів, що розміщені в межах вказаної відстані.

Земельный кодекс ст 105

Ситуация банальная, в частном секторе соседи насадили деревьев возле забора, которые создают тень на половину моего участка.
На просьбу спилить деревья ответили категорическим отказом.

Пока нашел только два закона которые регулируют этот вопрос, но как правильно составить заявление и куда его отправлять не знаю, буду очень признателен за советы.

1. ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ МIСТОБУДУВАННЯ I АРХIТЕКТУРИ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держбуду України 24.03.1992 N 37 ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ Житлові будинки для індивідуальних забудовників України ДБН 79-92

п2.18. Відстань від будинків та споруд до дерев та кущів слід приймати згідно з табл. 5.
Від межі сусідньої ділянки відстань до стовбура дерева 3 м.

2. Земельний Кодекс України
Стаття 105. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев
У випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу власники та землекористувачі земельних ділянок мають право відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням.

Второе немного не то, так как обрезать самостоятельно возможности нет, деревья больше 20м в высоту, да и цель убрать дерево совсем.

P.S. Если ошибся с разделом — просьба перенести по назначению

Ч. 1 ст. 103 Земельного кодексу України (ЗКУ) від 25.10.2001 року (із змінами та доповненнями) передбачає, що власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо). Ч. 2 цієї ж статті передбачає, що власники та землекористувачі земельних ділянок зобов’язані не використовувати земельні ділянки способами, які не дозволяють власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок використовувати їх за цільовим призначенням (неприпустимий вплив).

Вчинення Вами дій щодо зрізання гілок дерев є правомірним, адже ст. 105 ЗКУ передбачає, що у випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу власники та землекористувачі земельних ділянок мають право їх відрізати, якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням.

Якщо Ваш сусід не дотримується правил добросусідства, рекомендуємо письмово звернутись із скаргою до міської ради для вирішення земельного спору. Можливо, у Вашій ситуації сусід порушує також і правила благоустрою, якщо такі затверджені на місцевому рівні Відповідно до п. 3 ст. 158 ЗКУ органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо, зокрема, додержання громадянами правил добросусідства. Відповідно до п. 5 ст. 158 ЗКУ у разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів місцевого самоврядування, спір вирішується судом.

(с.) Володимир Кістяник

Олег Гелонов, спасибо. Да пол дня гуглил, только в твоей цитате меня смущает один момент. Там нет никаких норм и цифр, только общие формулировки.

В жалобе можно ссылаться на этот ДБН 79-92, если да то каким образом?
И второй вопрос по жалобе в горсовет, насколько я понимаю она пишется в произвольной форме? И как с ней поступать дальше, можно отправить заказным письмом или нужно идти стоять в очередях и отдавать лично?

так самые что ни на есть нормы) вот можно еще:

Ст. 91 Земельного кодекса: обязанности собственника з/у
ч. 1 п. г — не нарушать прав смежных землевладельцев
п. е — придерживаться правил добрососедства

ст. 103 (части 1 и 2) — содержание добрососедства: в т.ч. недопустимость затемнения соседнего участка; недопустимость использования своего участка так, что это мешает соседям в пользовании своим участкам.

ст. 104 ЗК — предупреждение вредного влияния, в частности, на участок соседа (просмотрите, возможно подойдет)

+ Упомяните еще приведенные вами ДБН

ч. 3 ст. 158 ЗК — «Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах».

ч. 5. ст. 158 ЗК — «У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів місцевого самоврядування, органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів спір вирішується судом».

ст. 159 ЗК — «1. Земельні спори розглядаються органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів та органами місцевого самоврядування на підставі заяви однієї із сторін у тижневий строк з дня подання заяви.»

И дальше просмотрите статьи про порядок рассмотрения спора.

Пишите заявление в свободной форме — изложите суть проблемы, все приведенные нормы, укажете на нарушение ДБН, попросите разобраться и проверить не нарушаются ли эти строительные нормы и т.п., обязать соседа устранить нарушения. Сдаете копию в приемную (канцелярию), на вашей копии заявления вам проставляют печать с датой и подпись . И ждете развития событий:)

Если конечно не получается с соседями мирно договориться (предупредив, что они реально нарушают, как минимум, нормы ЗК и это просто так нельзя оставлять)

Еще по теме:

  • Соглашение об уплате алиментов документы Как заключить соглашение об уплате алиментов? Юридический Яндекс Дзен! Там наши особенные юридические материалы в удобном и красивом формате. Подпишитесь прямо сейчас. Соглашение об уплате алиментов (далее — Соглашение) заключается между […]
  • Какой вычет по ндфл на 3 детей Какой вычет по ндфл на 3 детей Если вы не получали стандартного вычета на детей у вашего работодателя - написав ему заявление и предоставив пакет документов, то его можно получить, заполнив декларацию за предшествующий год. Итак приступим […]
  • Проиндексировать алименты Как индексируются алименты? Юридический Яндекс Дзен! Там наши особенные юридические материалы в удобном и красивом формате. Подпишитесь прямо сейчас. Алименты могут уплачиваться в долях к заработку или иному доходу плательщика алиментов, […]
  • Договор инком авто СК «Стандарт-Резерв» и «Инком-Авто» подписали договор о сотрудничестве в области автострахования В рамках договора компания СК «Стандарт-Резерв» предлагает покупателям автомобилей салонов «Инком-Авто» дифференцированные страховые тарифы […]
  • Как платятся алименты в рб Содержание Алименты могут уплачиваться: [∗] статьи 104 и 105 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье добровольно и самостоятельно (например, родитель-алиментщик сам перечисляет необходимую сумму на расчетный счет); добровольно […]
  • Ст105 ч2 ук рф комментарии Ст105 ч2 ук рф комментарии 1. В ч. 1 комментируемой статьи впервые дается законодательное определение убийства: "умышленное причинение смерти другому человеку". Это определение в основных чертах соответствует понятию убийства, […]
  • Пособие на второго ребенка если первый совершеннолетний Пособие на второго ребенка если первый совершеннолетний Предоставление земельных участков гражданам имеющим трех и более детей регулируется в Вологодской области Закон ом Вологодской области от 22.11.2011 № 2650-ОЗ « О бесплатном […]
  • Попадет ли под амнистию ст 112 Попала ли статья 112 часть 2 под амнистию 2017 года? Мой муж был осужден по стотье 112 части 2 пункт в на 2 года хочу узнать попала эта статья под амнистию или есть на нее какието поправки Ответы юристов (3) Уточните в каком году был […]