Запрет на арест имущества

Запрет на арест имущества

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку визначені Законом України «Про виконавче провадження» від 21.04.99 № 606-XIV, із змінами та доповненнями.

Виконавче провадження — це сукупність дій органів і посадових осіб, зазначених у цьому Законі, спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню (далі — рішення).

Примусове виконання рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України.

Одним із заходів примусового виконання рішень є звернення стягнення на майно боржника, яке полягає в його арешті (опису), вилученні та примусовій реалізації.

Під поняттям «майно» боржника слід розуміти як окремі речі та їх сукупність, так і всі майнові права боржника, що на момент вчинення виконавчого провадження є у нього.

Складові елементи арешту майна, визначені в даному Законі як опис, оголошення заборони розпоряджатися майном, обмеження в праві користування ним або його вилучення у боржника та передача на зберігання іншим особам – це сукупність дій, які мають бути чітко регламентовані та мати певні підстави для застосування.

Арешт на майно боржника може накладатися державним виконавцем шляхом:

 • винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, якою накладається арешт на майно боржника та оголошується заборона на його відчуження;
 • винесення постанови про арешт коштів та інших цінностей боржника, що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні в банках або інших фінансових установах;
 • винесення постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження;
 • проведення опису майна боржника і накладення на нього арешту.

Державним виконавцем за постановою про відкриття виконавчого провадження або за постановою про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження може бути накладений арешт у межах суми стягнення за виконавчими документами з урахуванням витрат, пов’язаних з проведенням виконавчих дій на виконання на все майно боржника або на окремо визначене майно боржника. У разі потреби постанова, якою накладено арешт на майно боржника та оголошено заборону на його відчуження, надсилається державним виконавцем до органу нотаріату та інших органів, що здійснюють реєстрацію майна або ведуть реєстр заборони на його відчуження.

Копія постанови державного виконавця про арешт коштів чи майна боржника не пізніше наступного після її винесення дня надсилається боржнику та відповідно до банків чи інших фінансових установ або органів, зазначених у частині другій цієї статті. Постанова державного виконавця про арешт коштів чи майна боржника може бути оскаржена боржником начальнику відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, або до суду у 10-денний строк.

Арешт застосовується:

 1. для забезпечення збереження майна боржника, що підлягає наступній передачі стягувачеві або реалізації;
 2. для виконання рішення про конфіскацію майна боржника;
 3. при виконанні ухвали суду про накладення арешту на майно, що належить відповідачу і знаходиться у нього чи в інших осіб.

Особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про визнання права на майно і про звільнення майна з-під арешту.

У разі прийняття судом рішення про звільнення майна з-під арешту або сплати боржником повної суми боргу за виконавчим документом до реалізації арештованого майна боржника, майно звільняється з-під арешту за постановою державного виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини.

Майно боржника може бути звільнено з-під арешту за постановою начальника відповідного відділу державної виконавчої служби, якому підпорядкований державний виконавець, якщо під час розгляду відповідної скарги боржника виявлено порушення встановленого цим Законом порядку накладення арешту.

За наявності письмового висновку експерта щодо неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна боржника у зв’язку із значним ступенем його зносу, пошкодженням або коли витрати, пов’язані із зверненням на нього стягнення, перевищать грошову суму, за яку воно може бути реалізовано, майно боржника може бути звільнено з-під арешту за постановою державного виконавця, яка затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований.

Вилучення арештованого майна з передачею його для реалізації провадиться у строк, встановлений державним виконавцем, але не раніше, ніж через п’ять днів після накладення арешту. Продукти та інші речі, що швидко псуються, вилучаються і передаються для продажу негайно після накладення арешту.

Цінні папери, ювелірні та інші побутові вироби із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лом і окремі частини таких виробів, виявлені при опису, на які накладено арешт, підлягають обов’язковому вилученню і негайно передаються на зберігання установам Національного банку України. Арешт на цінні папери накладається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Державний виконавець зобов’язаний подбати про забезпечення умов реалізації майна боржника, які не ущімлюють його законних інтересів.

Реалізація арештованого майна, за винятком майна, вилученого за законом з обігу та цінних паперів, ювелірних та інші побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, здійснюється спеціалізованими організаціями, які залучаються на тендерній (конкурсній) основі, на підставі договорів між Державною виконавчою службою та спеціалізованими організаціями шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукціонах.

Орган державної виконавчої служби укладає з організатором аукціону договір, яким доручає реалізацію майна організатору аукціону за визначену винагороду за надані послуги з реалізації арештованого майна, яка встановлюється у відсотковому відношенні до продажної ціни лота.

Розмір винагороди за надані послуги з реалізації арештованого майна не повинен перевищувати з урахуванням податку на додану вартість 15 відсотків від вартості майна.

Спеціалізована організація проводить аукціон за заявкою державного виконавця, у якій зазначається початкова ціна майна, що виставляється на аукціон.

Т.М. Сорокуз, заступник начальника відділу організації виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби

Когда можно потребовать наложить арест на имущество

14 марта 2013 г.

– Статьей 151 Гражданского процессуального кодекса Украины установлено, что суд по заявлению лиц, участвующих в деле, может принять, предусмотренные кодексом меры обеспечения иска, – отвечает на вопрос читателя начальник ГУ юстиции в Харьковской области Сергей Мохончук.

В заявлении об обеспечении иска должны быть указаны:
— причины, в связи с которыми нужно обеспечить иск;
— вид обеспечения иска, который надлежит применить, с обоснованием его необходимости;
– другие сведения, необходимые для обеспечения иска.

Обеспечение иска допускается на любой стадии рассмотрения дела, если непринятие мер обеспечения может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

Предусмотрено законодательством и то, каким способом может быть осуществлено обеспечение иска. Так, согласно ст. 152 Гражданского процессуального кодекса Украины, иск обеспечивается:
– наложением ареста на имущество или денежные средства, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или у других лиц;
– запретом совершать определенные действия;
– установлением обязанности совершить определенные действия;
– запрещением другим лицам осуществлять платежи или передавать имущество ответчику либо выполнять по нему иные обязательства;
– приостановлением продажи арестованного имущества, если подан иск о признании права собственности на это имущество и о снятии с него ареста;
– приостановлением взыскания на основании исполнительного документа, который обжалован должником в судебном порядке;
– передачей вещи, являющейся предметом спора, на хранение другим
лицам.

В случае необходимости судом могут быть применены другие виды обеспечения иска. Суд может применить несколько видов обеспечения иска, причем все они должны быть соразмерны заявленным истцом требованиям. Не допускается обеспечение иска путем наложения ареста на заработную плату, пенсию и стипендию, пособие по общеобязательному государственному социальному страхованию, которое выплачивается в связи с временной нетрудоспособностью (включая уход за больным ребенком), беременностью и родам, по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, на помощь, которая выплачивается кассами взаимопомощи, благотворительными организациями, а также на выходное пособие, пособие по безработице. Это требование не распространяется на иски о взыскании алиментов, о возмещении вреда, приведшего к увечью, другим проблемам со здоровьем или смерти физического лица, о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Не может быть наложен арест на предметы, которые быстро портятся. Не допускается обеспечение иска путем остановки работы временной администрации или ликвидации банка, запрета или установления обязанности совершать определенные действия Фондом гарантирования вкладов физических лиц при осуществлении временной администрации или ликвидации банка.

Как снять арест с имущества?

Исполнитель арестовывает имущество с целью обеспечить выполнение должником взятых обязательств. Арест имущества может проявляться в описи, запрещении отчуждения, опечатывании помещения, изъятии и передаче на хранение другим лицам. После наложения ареста лицо не может в полной мере распоряжаться своим имуществом.

Отмена ареста имущества в гражданском и уголовном праве

В гражданском деле арест можно снять с помощью искового производства, либо через обжалование решений, действий или бездействия исполнителя или другого должностного лица исполнительной службы.
В уголовном производстве владелец имущества может обратиться в суд для защиты своего нарушенного, оспариваемого или непризнанного права собственности. После подтверждения такого права владелец имущества, даже если он не участник производства, может ходатайствовать об отмене ареста. Одновременно с вынесением решения, которым заканчивается судебное рассмотрение, суд решает вопрос об отмене ареста имущества.
Суд отменяет арест при оправдании обвиняемого, оставлении гражданского иска без рассмотрения, отсутствии в наказании конфискации имущества или специальной конфискации, прекращении производства. Следователь, прокурор немедленно выполняют решение об отмене ареста.
Одновременно с вынесением решения о закрытии производства прокурор отменяет арест имущества, если оно не подлежит специальной конфискации.
В гражданском деле в зависимости от субъекта, наложившего арест, различается процедура его снятия.

Снятие наложенного судом ареста

Снятие ареста по причине нарушений исполнителя или письменного экспертного вывода о нецелесообразности реализации имущества встречаются редко. Обычно снимают арест судебным иском или судебным обжалованием решений или действий.
Для снятия ареста, наложенного судом с целью обеспечения иска, в суде следует обосновать, почему арест перестал быть необходим, объяснить изменение обстановки в деле, в связи с которой исчезла необходимость обеспечения иска.
Если лицо считает, что арестованное имущество принадлежит ему, а не должнику, у него есть право обратиться в суд с заявлением о признании права собственности и отмене ареста.
В уголовном производстве арест автомобиля можно снять только с помощью судебного решения. В суд подают заявление о разрешении вопросов, связанных с проведённым изъятием транспортного средства, с указанием причин возвращения автомобиля владельцу, подтверждением отсутствия необходимости такой меры.
В гражданском деле документы для суда об отмене ареста автомобиля содержат заявление об отмене проведенного изъятия и подтверждение возмещения ущерба владельцу транспортного средства.
После вынесения судом решения о снятии ареста исполнитель не позднее следующего дня выносит отменяющее арест постановление, копию которого направляет должнику.
Когда исполнитель останавливает исполнительные действия, арест имущества или средств продолжает действовать, кроме предприятий-поставщиков тепловой энергии, горячей воды, либо обеспечивающих централизованное отопление.

Снятие ареста, наложенного исполнительной службой

Наложенный исполнителем арест отменяют решением органа исполнительной службы или суда.
Исполнитель принимает решение о снятии ареста после окончания исполнительного производства. Арест отменяет начальник отдела исполнительной службы, в случае обнаруженных нарушений во время его наложения.
Если имущество реализовать невозможно или нецелесообразно по причине его износа, повреждения, если расходы при обращении его на взыскание больше суммы, за которое его можно реализовать, арест может снять государственный исполнитель своим постановлением, утверждённым начальником органа исполнительной службы.
Иногда владелец имущества при осуществлении сделки узнаёт об аресте недвижимости. Тогда необходимо взять у нотариуса выписку из реестра запрета отчуждения недвижимого имущества. В отделе исполнительной службы, скорее всего, снять арест откажут. Распространённое основание для отказа — плановое уничтожение исполнительных документов в течение 3-х лет. Получив отказ, следует обратиться с иском в суд. С решением суда нужно повторно прийти в отдел исполнительной службы.

Снятие ареста, наложенного нотариусом

Нотариус может запретить отчуждение имущества. К примеру, удостоверяя договор залога имущества, пожизненного содержания или наследственного договора. От вида договора зависит субъект, у которого есть право потребовать от нотариуса снятие ареста.
Если прекращается договор залога, нотариус снимает запрет после получения заявлений обеих сторон, либо заявления залогодателя, содержащее подтверждение выполнения обязательств другой стороной. По договору пожизненного содержания или наследственному договору нотариус отменяет запрет после смерти отчуждателя, получив заявление приобретателя имущества. Если договор разорван решением суда или считается недействительным, любая из сторон вправе обратиться к нотариусу.
По договору залога или ипотеки у должника есть дополнительный способ снятия запрета. Он может перечислить средства, внести ценные бумаги по взятому обязательству на депозит нотариуса. При этом следует представить доказательства невозможности исполнить финансовое обязательство.

Банк арестовал недвижимость

За кредитные средства от банка физическое лицо приобрело недвижимое имущество. Право собственности получено на основании ипотечного договора, стороны которого — банк и физическое лицо. В таком случае банк вправе арестовать недвижимость и отменить арест после выполнения заёмщиком своих обязательств и прекращения ипотечного договора.
Банк должен снять арест за пять дней. Но часто банки откладывают снятие запрета, из-за чего регистрационная служба не принимает у собственника документы. В службе требуют подтверждения полномочий на снятие ареста или представителя кредитора. После принятия решения о том, кто обратится в регистрационную службу, уполномоченный банком собственник или непосредственно представитель банка, заявитель может подать собранные документы.
Регистрационная служба должна решать вопрос о регистрации арестов или других ограничений, их устранении, давать выписки из государственного реестра в день получения обращения.

Обращайтесь в ЮК «Касьяненко и партнёры» для снятия ареста с любого имущества

Для снятия ареста в Киеве, мы можем:

• найти оптимальный способ устранения ареста;
• подготовить процессуальные документы;
• представить вас в суде, исполнительной службе, перед нотариусом, правоохранительными органами.

С арестом имущества может столкнуться каждый. Сумма долга, которая, как вам кажется, незначительна для введения такой меры, не помешает арестовать как жилую недвижимость, так и офис. Иногда восстанавливать утраченные права приходится людям, которые вообще задолженностей не имеют.

Юристы ЮК «Касьяненко и партнёры» помогут вернуть утраченные права на имущество.

Тел.: +38 (067) 239-93-88 Тел.: +38 (044) 209-50-69
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Skype: dkasyan99
01004, Украина, г. Киев, ул.Владимирская, 40/2 офис 24

Запрет на арест квартиры

Можно ли заменить запрет на арест имущества для дальнейшей реализации квартиры с торгов или при наличии запрета подать заявление о наложении ареста приставу и обжаловать его отказ в суде?

Дело в том, что первоначально заявление было подано в суд о замене запрета на арест, но суд вынес определение об отказе ввиду того, что гражданское дело (где хранится определение о наложении запрета) уничтожено за истечением срока хранения, почему-то не запросив испол. производство, где определение о наложении запрета находится. Теперь вопрос, либо частную жалобу подавать на определение, либо тупо подавать такое же заявление повторно о замене запрета на арест и идти к судье, принявшему дело (чтобы испол. производство запросили), либо приставу писать заявление о наложении ареста и его отказ обжаловать?

Ответы юристов (23)

Запрет на совершение регистрационный действий с квартирой и есть арест. С какой целью Вам необходимо заменить формулировку?

Уточнение клиента

при аресте можно продать квартиру с торгов, при запрете — нельзя.Цель- продать квартиру с торгов

24 Сентября 2015, 00:10

Есть вопрос к юристу?

Кто Вам сказал что нельзя? В связи с чем наложен запрет? Выложите пожалуйста определение

Уточнение клиента

Запрет на совершение регистрационных действий с квартирой. По закону об исполнительном производстве только после ареста пристав начинает процедуру реализации квартиры с торгов. В законе об исполпроизводстве написано. Я была на консультации у пристава и она объяснила мне, что мне нужно заменить запрет на арест только через суд. Я спрашиваю о процессуальном порядке, а не на основании чего. Это другой вопрос. У кого есть опыт-напишите.

24 Сентября 2015, 00:16

Объясните пожалуйста, как понимаю было решение суда об обращение взыскание на квартиру за долги?

И теперь необходимо исполнить решение суда продать квартиру? или у Вас другая ситуация?

Вы являетесь взыскателем по данному делу? Кем и в связи с чем накладывался запрет?

Уточнение клиента

Я не спрашиваю кем и в связи с чем.Я спрашиваю о процессуальном порядке. Обращение взыскания — это и есть арест. Запрет на совершение регистрационных действий — это мера обеспечения, но не обращение взыскания на квартиру. Кто понимает, о чем я спрашиваю — ответьте. Я взыскатель. Буду доказывать приставам и суду, что на квартиру необходимо обратить взыскание, то есть наложить арест. основания буду отдельно доказывать в суде. сейчас вопрос стоит в другом. Повторно подать заявление в суд и контролировать судью, чтобы запросил исполпроизводство звонками и посещениями, не надеясь на его компетентность ИЛИ жаловаться на пристава, обжалуя его отказ в наложении ареста.

Суд вынес определение о наложении запрета, а не ареста

24 Сентября 2015, 00:33

Добрый день, Светлана.

Запрет на совершение регистрационных действий с квартирой. По закону об исполнительном производстве только после ареста пристав начинает процедуру реализации квартиры с торгов. В законе об исполпроизводстве написано. Я была на консультации у пристава и она объяснила мне, что мне нужно заменить запрет на арест только через суд.
Светлана

Исполнитель вас вводит в заблуждение. В Законе об исполнительном производстве такого нет:

Статья 80. Наложение ареста на имущество должника

1. Судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе, в том числе и в течение срока, установленного для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований, наложить арест на имущество должника. При этом судебный пристав-исполнитель вправе не применять правила очередности обращения взыскания на имущество должника.

Если есть решение суда об обращении взыскания на квартиру, пристав самостоятельно имеет право наложить арест на квартиру. Обращаться в суд нет необходимости.

Далее квартира продается судебным приставом через торги:

Реализация недвижимого имущества должника,… на которое обращено взыскание для удовлетворения требований взыскателя… а также вещи, стоимость которой превышает пятьсот тысяч рублей, включая неделимую, сложную вещь, главную вещь и вещь, связанную с ней общим назначением (принадлежность), осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона.

Уточнение клиента

РЕШЕНИЯ СУДА ОБ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ НА КВАРТИРУ НЕТ. ЕСТЬ СУДЕБНЫЙ АКТ О НАЛОЖЕНИИ ЗАПРЕТА НА СОВЕРШЕНИЕ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ.

Если кто понимает разницу между арестом и запретом — напишите.

24 Сентября 2015, 00:36

Понятно. А есть решение суда о взыскании с должника денежных средств в вашу пользу?

Уточнение клиента

Естественно, да есть и решение суда, и определение об обеспечении мер взыскания в виде запрета, а я хочу ареста и торги.

24 Сентября 2015, 00:40

Хорошо, начинает проясняться. Теперь понятно, что это были обеспечительные меры наложенные судом (между прочим — это тоже арест)

Статья 140. Меры по обеспечению иска

1. Мерами по обеспечению иска могут быть:

1) наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц;.

В таком случае, вам сначала надо прекратить их — это сделать может ТОЛЬКО суд, но никак не пристав, в свою очередь пристав может наложить арест на данную квартиру САМОСТОЯТЕЛЬНО, и у квартиры просто будет ДВА ареста

Уточнение клиента

Не надо ссылаться на акт закона, в котором нет ответа. Запрет — это другой вид обеспечения.

24 Сентября 2015, 00:43

а данное имущество вообще попадает под возможность обращения на него взыскания?

Статья 446. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам

1. Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности:
жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание;

Выложите решение суда. Есть ли у Вас исполнительный лист?

Вам надо обратиться в суд об отмене обеспечительных мер в виде запрета регистрационных действий и затем к приставу о наложении ареста на квартиру.

Статья 144. Отмена обеспечения иска

[Гражданский процессуальный кодекс РФ]
[Глава 13]
[Статья 144]

1. Обеспечение иска может быть отменено тем же судьей или
судом по заявлению лиц, участвующих в деле, либо по инициативе судьи или
суда.

2. Вопрос об отмене обеспечения иска разрешается в судебном
заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте
судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к
рассмотрению вопроса об отмене обеспечения иска.

3. В случае отказа в иске принятые меры по обеспечению иска
сохраняются до вступления в законную силу решения суда. Однако судья или
суд одновременно с принятием решения суда или после его принятия может
вынести определение суда об отмене мер по обеспечению иска. При
удовлетворении иска принятые меры по его обеспечению сохраняют свое
действие до исполнения решения суда.

4. Об отмене мер по обеспечению иска судья или суд незамедлительно
сообщает в соответствующие государственные органы или органы местного
самоуправления, регистрирующие имущество или права на него, их
ограничения (обременения), переход и прекращение.

Уточнение клиента

есть только замена. если просто отменить — квартиру сразу продадут

24 Сентября 2015, 00:45

Если у вас есть исполнительный лист на взыскание, то тогда судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения его исполнения вправе наложить арест на имущество должника.

В суд, при наличии исполнительного листа, обращаться не надо. Пристав самостоятельно вправе наложить арест на квартиру. Вправе, но не обязан.

Запрет на совершение регистрационных действий никак не препятсвует приставу наложить арест.

Уточнение клиента

Пристав мне и посоветовал через суд поменять меру обеспечения и в суде доказать необходимость замены, просто уточняю вопрос:

1) судья обязан был запросить исполпроизводство, где гарантии , что снова не запросит и откажет

2) просить отказ у пристава и обжаловать его в суд

24 Сентября 2015, 00:47

У вас же есть лист. Пристав наложит арест.

Регистрация сделки по продаже квартиры в среднем идет месяц. Пристав успеет несколько раз наложить за это время арест.

Кроме того, если даже и продадут квартиру с 1 октября Вы сможете обанкротить должника (при долге больше 500 т.руб.), и уже управляющий эту сделку оспорит.

Уточнение клиента

ответьте на вопрос ктонть без материальных особенностей, только порядок подачи-обжалования

24 Сентября 2015, 00:50

Пристав мне и посоветовал через суд поменять меру обеспечения и в суде доказать необходимость замены, просто уточняю вопрос:
Светлана

У вас есть исполнительный лист. Пристав сам может наложить арест. В суд обращаться НЕ НАДО.

Уточнение клиента

В исполлисте есть запрет, а мне нужен арест.

24 Сентября 2015, 00:51

В Росреестре указано кто накладывал арест или запрет на квартиру.

Если это накладывал суд (арест)запрет, то только суд, может снять (арест) запрет либо заменить данную меру.

Если же это делал пристав, то только пристав может заменить арест на запрет и обратно.

Мы хотим понять чего Вы хотите.

Если хотите, чтобы пристав начал реализацию квартиры, то пишите ему заявление об этом. Если он на него напишет отказ, пишите жалобу на его бездействие в суд.

Уточнение клиента

А суд напишет, что пристав прав, так как по запрету нельзя квартиру на торги, для торгов нужен арест.

24 Сентября 2015, 00:52

Значит меру обеспечения в виде запрета накладывал суд, и именно в суд Вам нужно обращаться об изменение меры обеспечения.

Уточнение клиента

А я и так знаю , что мне нужно в суд. в суде была. суд не стал запрашивать исполпроизводство и отказал в рассмотрении типа дело о наложении запрета уничтожена за истечением срока хранения

24 Сентября 2015, 00:54

В исполлисте есть «фраза взыскать с А. в пользу Б. сумму такую-то»? Если такой исполлист есть, то этого достаточно для пристава для наложения ареста на квартиру, если он посчитает нужным.

Запрет — это и есть арест, только наложенный СУДОМ и ТОЛЬКО суд может его снять

Уточнение клиента

Юрист Горюнов Евгений больше не отвечайте

24 Сентября 2015, 00:55

БРЕД, пристав САМ может наложить арест на это имущество и выставить его на торги

Уточнение клиента

Дискуссию завершаем и вопрос модератору, чтобы мне вернули обратно 300 рублей или качественно ответил другой юрист.

24 Сентября 2015, 00:57

Еще раз повторю: у вас должно быть Решение суда, в котором написано: «взыскать с А. в пользу Б. сумму такую-то».

Если такого решения нет, то никаких арестов быть не может.

Тут все претензии к суду, раз суд выносил решение то только он может заменить данную меру. То что материалы уничтожены не основании отказать в рассмотрение дела. Пускай суд исследует вопрос при имеющихся обстоятельствах дела. А его отказ, как понимаю в виде определения нужно обжаловать в вышестоящем суде.

Уточнение клиента

Эдуард, вопрос мой так и задавался, могу ли я повторно подать заявление о замене или частную жалобу подать. а лучше могу ли я одновременно и частную жалобу накатать в вышестоящую инстанцию на судью что ему лень было запрашивать исполпроизводство и ОДНОВРЕМЕННО подать новое заявление о той же самой замене с просьбой запросить исполпроизводство. Но тут я конечно буду в суд как на работу ходить и следить кому дело отписали, чтобы проследить наличие запроса приставам о исполпроизводстве, где находится определение о наложении запрета?

24 Сентября 2015, 01:04

насчет возврата пишите в техподдержку [email protected]

Вы можете подать частную жалобу на определение суда, и жалобу на самого судью в квалификационная коллегия судей.

Так же законом не запрещено подать снова новое заявление о замене обеспечительных мер и суд снова должен его рассмотреть.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Что делать, если на ваше недвижимое имущество либо на автомобиль наложен арест?

С таким вопросом сталкиваются множество граждан. Понятное дело, если арест был наложен в процессе оформления залога при получении кредита, либо же в случае невыполнения обязательств по займу уже в процессе исполнительного производства. Но в жизни множество случаев, когда граждане, не имея долгов, оказываются перед ситуацией, когда на их имущество наложен арест либо же запрет на отчуждение. От этого не застрахован никто. Арестовать могут как жилую недвижимость, так и не жилую недвижимость, в частности офис.

Поэтому для того, чтобы снять арест, необходимо выяснить: кто его наложил, на каком основании он был наложен, в интересах кого был наложен. Это необходимо, так как в различных ситуациях порядок снятия ареста разный.

Для понимания нужно для начала разобраться, кто и в каких случаях может наложить арест на имущество (запрет на отчуждение).

Кто же и в каких случаях накладывает арест?

В соответствии со ст. 170 Уголовно-процессуального кодекса Украины следственный судья или суд в ходе судебного производства налагает арест на имущество в виде вещей, если есть достаточные основания полагать, что они соответствуют критериям, указанным в части второй статьи 167 УПК Украины (средство или орудие преступления, имеет следы преступления, получены в результате преступления или на них направлено было преступление, является предметом преступления, передано лицу для склонения его к совершению преступления, финансирования, обеспечения преступления, либо в качестве вознаграждения за его совершение). Кроме того, в случае удовлетворения гражданского иска суд по ходатайству прокурора, гражданского истца может решить вопрос о наложении ареста на имущество для обеспечения гражданского иска до вступления судебного решения в законную силу, если такие меры не были приняты ранее. Арест может быть наложен на недвижимое и движимое имущество, имущественные права интеллектуальной собственности, деньги в любой валюте наличными или в безналичном виде, ценные бумаги, корпоративные права, которые находятся в собственности подозреваемого, обвиняемого или лиц, которые в силу закона несут гражданскую ответственность за вред, причинённый действиями подозреваемого, обвиняемого или невменяемого, совершившего общественно опасное деяние, и находящиеся у него или у других физических или юридических лиц для обеспечения возможной конфискации имущества или гражданского иска.

Основанием ареста имущества в таком случае является постановление следственного судьи или суда.

Арест имущества либо запрет на отчуждение может быть также наложен в порядке обеспечения заявленного гражданского иска на основании и в порядке ст. ст. 151-153 Гражданско-процессуального кодекса Украины, а также ст.ст. 66, 67 Хозяйственно-процессуального кодекса Украины. В таких случаях арест в качестве обеспечения иска допускается на любой стадии рассмотрения дела, если не применение мер обеспечения может затруднить, либо же сделать невозможным выполнение решения суда.

Основанием ареста имущества в таком случае является определение суда.

В порядке исполнительного производства согласно ст. 56 Закона Украины «Об исполнительном производстве» арест имущества должника применяется для обеспечения реального исполнения решения и накладывается исполнителем путём вынесения постановления об аресте имущества должника либо об описи и аресте имущества должника.

В таком случае основанием ареста имущества является постановление исполнителя.

Запрет отчуждения имущества может быть также наложен в соответствии с положениями действующего законодательства нотариусами во время совершения ими нотариального удостоверения ряда сделок как то договор залога (ипотеки), договор пожизненного содержания, наследственный договор. Как вариант запрет на отчуждение имущества (арест) может быть наложен государственными нотариусами ранее на основании архивных записей при перенесении записей в Единый государственный реестр в период формирования реестра.

Как и когда снимается арест?

Для снятия ареста с имущества, который был наложен по решению суда в качестве обеспечения иска, необходимо в суде обосновать отсутствие необходимости ареста, изменение ситуации по делу, в связи с которой исчезли основания для обеспечения иска. В таком случае снятие ареста происходит в порядке ст. 154 ГПК Украины. То есть, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в суд об отмене обеспечения иска. Суд рассмотрит такое заявление и, убедившись в обоснованности доводов, вынесет соответствующее определение.

При наличии уголовного производства собственник или иной владелец имущества может обратиться за защитой своего нарушенного права, непризнанного или оспариваемого права собственности в общем порядке, то есть, обратившись с иском в суд о признании права собственности. После подтверждения этого права собственник, в том числе лицо, которое не является участником уголовного производства, имеет право на обращение с ходатайством об отмене ареста и разрешения других вопросов в порядке, предусмотренном ст.ст. 174, 539 УПК Украины в суд, который наложил арест либо вынес приговор. Соответственно ходатайство об отмене ареста необходимо подавать следственному судье (если дело на стадии досудебного расследования) либо суду (если начато судебное производство по уголовному делу).

Снятие же ареста с имущества, который был наложен по постановлению исполнителя, возможно как по решению самого органа исполнительной службы, так и по решению суда.

Так, арест на имущество снимается по постановлению исполнителя при завершении исполнительного производства либо возврате исполнительного документа суду на основании ст. 40 Закона Украины «Об исполнительном производстве». О снятии ареста с имущества исполнитель указывает в постановлении об окончании исполнительного производства либо о возврате исполнительного документа, которое в день его вынесения направляется органу, учреждению, служебному лицу, которым было направлено для исполнения постановление о наложении ареста на имущество должника, а в случаях, предусмотренных законом, совершает действия по регистрации прекращения обременения такого имущества.

Арест, наложенный исполнителем, может быть снят также по постановлению начальника соответствующего отдела исполнительной службы, которому непосредственно подчинён исполнитель, в случае выявления нарушений порядка наложения ареста, установленного Законом «Об исполнительном производстве».

В процессе исполнительного производства арест может быть снят также при наличии письменного заключения эксперта, субъекта оценочной деятельности относительно невозможности или нецелесообразности реализации арестованного имущества должника в связи со значительной степенью его износа, повреждения.

Частью 4 ст. 59 Закона Украины «Об исполнительной службе» определён перечень оснований для снятия исполнителем ареста со всего имущества либо его части. Указанный перечень является исчерпывающим. Снятие ареста в других случаях может быть только по решению суда.

В таких ситуациях исполнитель самостоятельно принимает решение о снятии ареста путём вынесения соответствующего постановления. В случае несогласия с его решением, либо с его действиями или бездействием, необходимо обжаловать его решение, действие либо бездействие путём обращения к начальнику отдела, руководителю вышестоящего органа либо в суд.

Бывают ситуации, когда собственник арестованного имущества погашает долг полностью, но исполнитель не снимает арест с имущества. В этом случае также необходимо обратиться в суд с соответствующим заявлением.

Если вы считаете, что имущество, на которое наложен арест, принадлежит вам, а не должнику, то вы можете обратиться в суд с гражданским иском о признании права собственности на такое имущество и о снятии с него ареста.

В соответствии с частью 2 ст. 59 Закона Украины «Об исполнительном производстве» в случае вступления в законную силу решения суда о снятии ареста с имущества должника арест с такого имущества снимается согласно постановлению исполнителя не позднее следующего дня, когда ему стало известно о таких обстоятельствах.

Свои особенности имеет и снятие запрета на отчуждение, наложенного нотариусом. Так, снятие запрета на отчуждение, наложенного при совершении договора залога (ипотеки), осуществляется нотариусом по залогодержателя либо же по заявлению залогодателя, если он представит надлежащие документы от залогодержателя о том, что обязательство по договору выполнено. Кроме того, должник может внести средства по своему долгу на депозит нотариуса в случае невозможности выполнения обязательства перед кредитором, вследствие отсутствия либо уклонения кредитора (его представителя) от принятия выполнения обязательства.

В случае смерти отчуждателя имущества по договору пожизненного содержания (либо наследственному договору), нотариус снимет запрет по заявлению приобретателя указанного имущества. При расторжении либо признании недействительным договора пожизненного содержания (либо наследственного договора) по решению суда обратиться к нотариусу может любая сторона договора.

Если запрет на отчуждение был наложен нотариусом на основании заявления кредитора по старому законодательству либо при перенесении архивной записи в Реестр, то такой запрет может быть снят либо по заявлению кредитора путём подачи соответствующего заявления, либо же, если кредитор ликвидирован или же не желает добровольно обратиться с таким заявлением к нотариусу, — по решению суда.

Так что же делать, если вы обнаружили, что на ваше имущество наложен арест?

Для выяснения ситуации, какой орган и на каком основании наложил арест либо запрет на отчуждение имущества, необходимо собрать информацию об этом. На сегодняшний день таким источником информации является Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременения, в котором можно посмотреть информацию. По действующему законодательству доступ к Реестру является открытым. Для граждан он является платным. Не сведущему гражданину будет трудно получить информацию с указанного реестра. Но можно обратиться за получением информационной справки с Реестра к регистраторам в Центр предоставления административных услуг, нотариусам, либо к адвокатам.

Получив информационную справку необходимо предпринять соответствующие меры для сбора (получения) документов, которые стали основанием для наложения ареста (запрета на отчуждение): получить постановление либо определение суда, постановление исполнителя, копии договоров и т.д. Зачастую граждане столкнутся с целым рядом трудностей, связанных со сбором документов. Лучшая рекомендация в такой ситуации – обратиться к адвокату.

В большинстве случаев добиваться справедливости придётся в суде. А для этого необходимо подать исковое заявление. То ли это будет исковое заявление о снятии ареста с имущества, то ли это будет другой иск. Для правильной оценки ситуации, сбора документов, подготовки иска и представления ваших интересов в суде, немаловажную роль играет привлечение в качестве защитника и представителя ваших интересов опытного юриста или адвоката. От его профессионализма, знаний всех нюансов и мелочей законодательства будет зависеть конечный результат.

Отчаиваться не нужно. Нужно собраться с мыслями и действовать. А ваш защитник всегда окажет вам необходимую правовую помощь.

Еще по теме:

 • Как проходит имущественный суд Раздел имущества при разводе Украина Самым конфликтным и тяжелым делом является раздел имущества при разводе, который чаще всего происходит как следствие расторжения брака (развода). Но раздел имущества не всегда связан с разводом. Раздел […]
 • Как оформить ходатайство в суд образец Ходатайство о приобщении документов Если после подачи иска в суд необходимо дополнить материалы дела какими-то письменными доказательствами, подайте ходатайство о приобщении документов. Особенно сложных требований к составлению и подаче […]
 • Оплата труда в госслужбе Украинским чиновникам изменили структуру зарплаты Министр соцполитики объяснил, как новшества скажутся на суммах, которые получают госслужащие Кабинет министров Украины изменил структуру начисления зарплаты госслужащим. Теперь доля оклада […]
 • Специальные средства слезоточивого действия полиции Специальные средства слезоточивого действия полиции 1. Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять специальные средства в следующих случаях: 1) для отражения нападения на гражданина или сотрудника […]
 • Формы и системы оплаты труда надбавки и доплаты Доплаты и надбавки Экономика предприятия Принципы организации производственного процесса Производственный цикл Маркетинг на фирме Уставный капитал Доплаты и надбавки При анализе организации заработной платы особое […]
 • Стоимость медицинской страховки для шенгенской визы Медицинская страховка для шенгенской визы: цены и особенности страхования для туристов Если вы решили съездить в одну из стран Европы, для поездки вам потребуется медицинская страховка для шенгенской визы. Страховой полис входит в […]
 • Вступит в наследство через суд Вступление в наследство через суд Судебная защита прав, в том числе, наследственных, гарантируется каждому гражданину РФ. Жизненные ситуации, при которых встает необходимость в признании или защите прав на наследство, возникают очень […]
 • Продажа старых лицензий Продажа старых лицензий Политика лицензирования программных продуктов. Продажа наших систем новым клиентам осуществляется с обязательной продажей годового технического сопровождения. Если Заказчик перечисляет всю стоимость ПО, но не […]