Ск 159 ук

1. Якщо той із батьків, з ким проживає дитина, чинить перешкоди тому з батьків, хто проживає окремо, у спілкуванні з дитиною та у її вихованні, зокрема якщо він ухиляється від виконання рішення органу опіки та піклування, другий із батьків має право звернутися до суду з позовом про усунення цих перешкод.

2. Суд визначає способи участі одного з батьків у вихованні дитини (періодичні чи систематичні побачення, можливість спільного відпочинку, відвідування дитиною місця його проживання тощо), місце та час їхнього спілкування.

В окремих випадках, якщо це викликано інтересами дитини, суд може обумовити побачення з дитиною присутністю іншої особи.

Під час вирішення спору щодо участі одного з батьків у вихованні дитини береться до уваги ставлення батьків до виконання своїх обов’язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, вік дитини, стан її здоров’я та інші обставини, що мають істотне значення, в тому числі стан психічного здоров’я одного з батьків, зловживання ним алкогольними напоями або наркотичними засобами.

3. За заявою заінтересованої сторони суд може зупинити виконання рішення органу опіки та піклування до вирішення спору.

4. У разі ухилення від виконання рішення суду особою, з якою проживає дитина, суд за заявою того з батьків, хто проживає окремо, може передати дитину для проживання з ним.

5. Особа, яка ухиляється від виконання рішення суду, зобов’язана відшкодувати матеріальну та моральну шкоду, завдану тому з батьків, хто проживає окремо від дитини.

1. Спілкування дитини і батьків є неодмінним елементом належного розвитку і виховання дитини. Таке спілкування слугує задоволенню життєво важливих потреб як дитини, так і дорослих членів сім’ї. Судовий порядок захисту прав батьків, що проживають окремо від дитини, слугує надійною гарантією здійснення права на спілкування.

Ст. 153 СК містить загальне право на спілкування батьків і дитини, ст. ст. 157, 158, 159 СК присвячуються вирішенню питання участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї. Окреме проживання робить неможливим постійний щоденний контакт одного з батьків з дитиною. Бажаним є саме систематичне спілкування дитини з тим, з батьків, що проживає окремо, а не епізодичні, несподівані зустрічі.

Це спілкування не може носити формальний характер, воно повинно приносити користь дитині, буди джерелом його повноцінного розвитку та виховання.

2. Постановка питання про забезпечення права на спілкування одного з батьків, який проживає окремо, з дитиною, може бути пов’язане або не пов’язане з питанням визначення місця проживання дитини (ст. 160 СК «Право батьків на визначення місця проживання дитини»). Проживання дитини з одним з батьків може бути результатом досягнення домовленості. Якщо такої домовленості немає, той з батьків, хто проживає окремо, має право вибору: ставити питання про спілкування або просити суд визначити, з ким з батьків буде проживати дитина.

3. Оскільки порушення права на спілкування є одним з найбільш значимих особистих немайнових прав фізичної особи, то ст. 159 СК встановлює судовий захист прав того з батьків, хто проживає окремо. Позов про усунення перешкод у вихованні дитини і спілкуванні з нею — є позовом про заборону поведінки особи, яка чинить перешкоди іншому у здійсненні ним свого права.

4. До компетенції суду не входить вирішення питань педагогічного характеру, оскільки він лише вирішує питання про місце проживання дитини і про порядок здійснення батьківських прав того з батьків, що проживає окремо від дитини.

Спір вирішується судом з обов’язковою участю органів опіки та піклування, які дають свій висновок на підставі обстеження умов життя дитини. Такий висновок складається за дорученням суду, а не на прохання одного з батьків.

При підготовці цього висновку органи опіки та піклування можуть сприяти батькам у досягненні порозуміння і мирному урегулюванню конфлікту. Якщо такий результат не досягається, то такого роду задачу вирішує суд. Він визначає способи участі одного з батьків у вихованні дитини (періодичні чи систематичні побачення, можливість спільного відпочинку, відвідування дитиною місця його проживання тощо), місце та час їхнього спілкування (ч. 2 ст. 159 СК).

В задоволенні позову про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та у її вихованні може бути відмовлено, якщо цього вимагають інтереси дитини. Така відмова потребує детального обґрунтування. Наприклад, якщо здійснення батьком (матір’ю) права на спілкування з дитиною негативно впливає на фізичний, психічний та інтелектуальний розвиток дитини.

Розглядаючи спір, суд має брати до уваги та оцінювати багато різних факторів, а саме:

А) Ставлення батьків до виконання своїх обов’язків (наскільки той з батьків, що проживає окремо, дійсно бажає спілкуватися з дитиною, приділити їй увагу, витратити час).

Б) Особисту прихильність дитини до кожного з батьків (чи бажає сама дитина бачити того з батьків, хто проживає окремо).

В) Вік дитини, стан її здоров’я та інші обставини, що мають істотне значення, в тому числі стан психічного здоров’я одного з батьків, зловживання ним алкогольними напоями або наркотичними засобами (нездоровий спосіб життя одного з батьків може мати негативний сплив на дитину, що є підставою для суду у відмові у задоволенні позову про усунення перешкод у спілкуванні.

5. Той з батьків, хто проживає окремо від дитини, має право на отримання інформації про дитину з будь-якого закладу, де вона знаходиться, зокрема, закладу освіти, навчально-виховного, медичного закладу.

Батьки (усиновлювачі), опікун, піклувальник мають право на інформацію про стан здоров’я дитини або підопічного (ч. 2 ст. 185 ЦК, ч. 2 ст. 39 Закону України «Основи законодавства про охорону здоров’я»).

У разі виявлення ВІЛ-інфекції у неповнолітніх віком до 18 років, а також у осіб, визнаних у встановленому законом порядку недієздатними, працівник закладу охорони здоров’я, в якому проведено медичний огляд, повідомляє про це батьків або інших законних представників зазначених осіб (ч. 2 ст. 9 Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення»).

Дотримання права батьків на інформацію про стан здоров’я дитини забезпечує, в першу чергу, права самої дитини. Лише при отриманні цієї інформації той з батьків, що проживає окремо від дитини, може повноцінно піклуватись про дитину, виховувати, брати участь у її житті.

6. На практиці виникають проблеми з виконанням рішення суду про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та у її вихованні. Єдиним примусовим методом впливу на батька (мати), який не виконує без поважних причин у встановлений державним виконавцем строк рішення, що зобов’язує боржника виконати певні дії, які можуть бути виконані лише боржником, є винесення державним виконавцем постанови про накладення штрафу в розмірі від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі повторного невиконання рішення боржником без поважних причин державний виконавець у тому ж порядку накладає штраф на боржника у подвійному розмірі. При подальшому невиконанні рішення боржником державний виконавець порушує клопотання перед судом про кримінальну відповідальність боржника відповідно до закону (ст. 87 Закону України «Про виконавче провадження»).

Невиконання рішення суду про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною та у її вихованні може бути підставою для пред’явлення позову про зміну місця проживання малолітньої дитини (ст. 161 СК).

Ще однією гарантією виконання рішення суду про участь у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї, є обов’язок відшкодування матеріальної та моральної шкоди завдану тому з батьків, хто проживає окремо (ч. 5 ст. 159 СК).

Статья 159.5 УК РФ. Мошенничество в сфере страхования (действующая редакция)

1. Мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу, —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, —

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, —

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, —

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Мошенничество ст 159 ук рф, преступление в крупном размере

В России такой вид преступлений, как мошенничество вышло на высокий уровень. О причинах можно говорить долго, но стоит ли? Но разобраться какие действия квалифицируются Уголовным Кодексом РФ в качестве мошеннических, и какое наказание грозит за грубое несоблюдение правовых норм, установленных законодательством, стоит.

Статья 159 УК РФ мошенничество новая редакция 2018 комментарии

Новая редакция упомянутой статьи вступила в силу в начале текущего года, последние изменения вносились в конце прошлого года (30,12,2015). Добавим — уголовная ответственность наступает, если лицо, его свершившее достигло возраста 16 лет.

Закон дает четкое определение мошенничеству – завладение чужой собственностью/имуществом обманным путем или злоупотребление доверием с этой же целью – все это характеризует это преступление в качестве одной их форм хищения. Мошенничеством признается в т.ч и обман (намерение, попытка, приобретение прав), к примеру, гражданин взял в долг деньги (иные ценности) без намерения возвращать владельцу.

Свершившимся фактом признается момент передачи ценностей (дом, квартира, деньги, автомобиль, ценные бумаги иные документы пр.) третьему лицу (злоумышленнику). Важно понимать, что под эту же квалификацию подпадает не только свершившийся факт, но и его упущение (к примеру, цена, качество, количество пр.). Главный признак именно добровольная передача.

С какой суммы начинается?

В новой редакции увеличена минимальная сумма с 1 до 5 тыс. рублей. Соответственно уголовное производство открывается лишь при ее достижении. За деяния, классифицируемые этой статьей, законом предусмотрена амнистия. Крупным размером считается сумма, превышающая размер в один миллион рублей.

Уголовно правовая характеристика

Данный законопроект состоит из четырех частей с приложением характеристики по каждой из них, например, часть один дает общую характеристику и влечет наказание в виде: штрафа вплоть до 120 тыс. рублей и/или лишение свободы (ЛС) до двух лет (максимальное). Возможно удержание заработной платы (иного дохода) на эту сумму. Субъектом выступает злоумышленник, объектом – гражданин.

Мошенничество ст 159 УК РФ

Госдума ведет ожесточенные споры относительно введения еще одной части, по которой планируют призывать к ответственности недобросовестных работников сферы предпринимательской деятельности. Этот вопрос неоднократно поднимался на пленумах и Конституционный Суд (КС) давал полгода на внесения изменений. Однако состоянием на сегодня это лишь проекты, к тому же время, отведенное КС уже истекло.

Отметим, что с изменением уровня жизни (вхождения в свободное пользование сети интернет), мошенничеством признаются и виртуальные/электронные преступления, например, с платежными картами (в т.ч. поддельными), открытие фондов или фиктивных организаций (финансовых), пирамид и пр.

Срок исковой давности

Нижняя отметка срока давности составляет 3 года (согласно ФЗ РФ считается не тяжелой лишь ее первая часть). По остальным частям производство (уголовное) отправляется в архив лишь по истечении 10 лет (отсчет со дня совершения преступления), поскольку они имеют отношение к группе тяжких.

Судебная практика и подследственность

По данным судебной практики подобные уголовные дела по заявлению потерпевшего чаще закрываются на досудебном этапе, поскольку злоумышленники чаще соглашаются на примирение сторон с полным возмещением ущерба, иногда с материальной компенсацией морального ущерба. Однако в некоторых случаях следственный орган все же считает, что злоумышленник должен наказываться.

Ч 3 ст 159 УК РФ мошенничество в крупном размере

Мошенничество ст 159 УК РФ состав преступления – предусматривает наказание за преступные деяния с использованием положения (служебного). Таковыми считаются и граждане, выдающие себя за определенных деятелей. Подобная практика распространена в сфере кредитования и/или страхования и пр. Данная статья может определять наказание в виде штрафных санкций от 100 до 500 тыс. рублей либо ЛС до 6 лет.

Ч 3 ст 159 УК РФ скачать можно здесь:

Состав преступления в крупном размере

Четвертая часть отвечает за особо крупные размеры (лишение жилья, к примеру), либо преступность организованной группы. Влечет самый большой срок – могут осуждать ЛС до 10 лет.

Совершенное группой лиц

По второй части наказывают группу лиц, участвовавших (имеющих отношение, могут совершать), отличительная черта – значительный вред (материальный ущерб) гражданину. Минимальное наказание по данной части может предусматривать штраф до 300 тысяч, максимальное – ЛС до пяти лет. Если же группа имеет статус «организованной» — это будут квалифицировать по части 4 и может повлечь более строгое наказание.

Семейный кодекс Украины
Статья 159. Решение судом спора относительно участия в воспитании ребенка того из родителей, кто проживает отдельно от него

1. Если тот из родителей, с кем проживает ребенок, чинит препятствия тому из родителей, кто проживает отдельно, в общении с ребенком и в его воспитании, в частности если он уклоняется от выполнения решения органа опеки и попечительства, второй из родителей имеет право обратиться в суд с иском об устранении этих препятствий.

2. Суд определяет способы участия одного из родителей в воспитании ребенка (периодические или систематические свидания, возможность общего отдыха, посещение ребенком места его проживания и т.п.), место и время их общения.

В отдельных случаях, если это вызвано интересами ребенка, суд может обусловить свидание с ребенком присутствием другого лица.

При решении спора об участии одного из родителей в воспитании ребенка принимается во внимание отношение родителей к выполнению своих обязанностей, личное расположение ребенка к каждому из них, возраст ребенка, состояние его здоровья и другие обстоятельства, имеющие существенное значение, в том числе состояние психического здоровья одного из родителей, злоупотребление им алкогольными напитками или наркотическими средствами.

3. По заявлению заинтересованной стороны суд может остановить выполнение решения органа опеки и попечительства до решения спора.

4. В случае уклонения от выполнения решения суда лицом, с которым проживает ребенок, суд по заявлению того из родителей, кто проживает отдельно, может передать ребенка для проживания с ним.

5. Лицо, которое уклоняется от выполнения решения суда, обязано возместить материальный и моральный ущерб, нанесенный тому из родителей, кто проживает отдельно от ребенка.

Поиск по тегу «мошенничество»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении депутата Казанской городской Думы, председателя Татарстанского регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» 52-летней Рушании Бильгильдеевой. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (23 эпизода) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество , совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном и особо крупном размере).

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего Алексея Миронова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следственными органами следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения земельного участка площадью 35 000 кв.м. в Тукаевском районе республики. По подозрению в совершении преступления задержан бывший глава Тукаевского муниципального района 62-летний Тагир Харматуллин, который причастность к совершению преступления не признал.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя проректора ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 67-летнего Василия Иванова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Собранные в четвертом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего государственного регистратора 30-летнего Радика Минязова, 30-летнего Диаса Насыбуллина, 30-летнего Артема Садрисламова, 32-летнего Ленара Насретдинова, 32-летнего Дмитрия Жукова, 35-летнего Айрата Гараева, 48-летнего Роберта Мухамадиева,38-летнего Евгения Депресова, 40-летнего Александра Воробьева и 40-летнего Александра Силантьева.В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285.3 УК РФ (внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений, повлекшее тяжкие последствия), п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ(легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества в особо крупном размере, приобретенных организованной группой в результате совершения ими преступления).

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан расследуется уголовное дело в отношении начальника отделения отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Казани Вадима Караваева, бывшего сотрудника следственных органов СУ СК России по Республике Татарстан Ильи Артемьева и частного предпринимателя Артема Мурашова. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий), п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки), п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Татарстан продолжается расследование уголовного дела возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 286 УУК РФ (превышение служебных полномочий) по факту хищения земельных участков в Тукаевском районе и городе Набережные Челны. По подозрению в совершении преступления задержан бывший руководитель Исполнительного комитета города Набережные Челны 46-летний Фахат Латыпов.

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Татарстан продолжается расследование уголовного дела возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «в» ч. 3 ст. 286 УУК РФ (превышение служебных полномочий) по факту хищения земельного участка лесного фонда Российской Федерации.

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Татарстан продолжается расследование уголовного дела возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «в» ч. 3 ст. 286 УУК РФ (превышение служебных полномочий) по факту хищения земельного участка лесного фонда Российской Федерации.

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Татарстан по факту хищения земельного участка лесного фонда Российской Федерации площадью более 33,9 тыс. кв. м. возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «в» ч. 3 ст. 286 УУК РФ (превышение служебных полномочий)

Еще по теме:

  • Получение квартиры государственной семье Льготное жилье в Харькове: кто может претендовать на покупку Харьковские семьи платят ежемесячно 1300 грн по кредиту за квартиру Растущий курс доллара, нестабильная экономическая ситуация в последние годы для многих жителей города и […]
  • Закон о репатриации россии Репатриация в Российскую Федерацию в 2018 году Термин «репатриация» не часто используется в одной связке с Россией – обычно он встречается при беседе с ассимилированными евреями, которые стремятся вернуться на родину, или же в разговоре с […]
  • Как оформить ходатайство в суд образец Ходатайство о приобщении документов Если после подачи иска в суд необходимо дополнить материалы дела какими-то письменными доказательствами, подайте ходатайство о приобщении документов. Особенно сложных требований к составлению и подаче […]
  • Рассчитать количество дней отпуска при увольнении онлайн калькулятор Калькулятор отпускных Калькулятор отпускных - поможет рассчитать сумму отпускных. Калькулятор отпускных производит расчет по правилам ст. 139 ТК РФ и Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утв. […]
  • Лицензирование образовательной деятельности ип Лицензирование образовательной деятельности ип Открытая общественная правовая информационная система Задать вопрос юристу Главная › Вопрос-Ответ › Образование › Нужна ли лицензия на образовательную деятельность для ИП с […]
  • Ликвидация оао славянки в 2018 году Как проводится ликвидация ОАО в 2018 году Одной из самых распространенных форм организации юридического лица является ОАО. При этом его регистрация и функционирование имеет свои особенности. Аналогичным образом обстоит дело с […]
  • Допустимая недостача при инвентаризации Недостача при инвентаризации: что делать и как списать Под понятием «недостача» следует понимать разницу между конечной стоимостью реализуемой продукции, которая должна быть в торговой точке, и полученной фактической цифрой. Сегодня […]
  • Договор купли продажи товара с ндс Типовой образец договора купли-продажи без НДС Составление договора – важная процедура, которая включает в себя много серьезных пунктов. Важно соблюсти все детали этого вопроса, чтобы стороны сделки смогли избежать дальнейших проблем. […]