Семейный кодекс статья 144

Сімейний кодекс України (СКУ). Науково-практичний коментар.

Стаття 144. Обов’язок батьків зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану

1. Батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Невиконання цього обов’язку є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.

2. У разі смерті батьків або неможливості для них з інших причин зареєструвати народження дитини реєстрація провадиться за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, в якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває.

3. Реєстрація народження дитини провадиться органом державної реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові.

4. Реєстрація народження дитини засвідчується Свідоцтвом про народження, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України.

1. Відповідно до ч. 1 коментованої статті та Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні (наказ Міністерства юстиції України від 22 листопада 2007 р. N 1154/5) батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану.

Національне законодавство не має повної відповідності ст. 7 Конвенції про права дитини, згідно якої дитина має бути зареєстрована зразу ж після народження.

Незважаючи на таку невідповідність слід констатувати наявність позитивної динаміки, оскільки попередній КпШС зобов’язував провести таку реєстрацію протягом трьох місяців.

2. Юридичним фактом, з яким закон пов’язує виникнення прав, є факт народження. Для спрощення цивільно-правового обороту, забезпечення його прозорості законодавець вимагає реєстрації цього юридичного у факту у державних відділах реєстрації актів цивільного стану. За класичною класифікацією юридичні факти залежно від правових наслідків, які вони породжують, поділяються на правостворюючі, правозмінюючі та правоприпиняючі. Народження дитини є правостворюючим юридичним фактом.

Реєстрація засвідчує походження дитини шляхом зазначення імені матері та батька дитини та індивідуалізує дитину шляхом присвоєння їй прізвища (ст. 145 СК), імені (ст. 146 СК) та по батькові (ст. 147 СК).

3. Невиконання обов’язку зареєструвати народження дитини є підставою для покладення на батьків адміністративної відповідальності. Зокрема, за ч. 2 ст. 2121 Кодексу України про адміністративні правопорушення несвоєчасна без поважної причини реєстрація батьками народження дитини в державних органах реєстрації актів цивільного стану тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

4. Є випадки, коли батьки не можуть самостійно зареєструвати дитину. Один з них прямо закріплений в ч. 2 ст. 144 СК. У разі смерті батьків народження дитини реєстрація провадиться за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, в якому народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває.

Інший випадок зазначено в п. 25 розділу III Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні. Реєстрація народження знайденої дитини, батьки якої невідомі, провадиться за письмовою заявою представника органу опіки і піклування, адміністрації закладу охорони здоров’я, куди влаштована дитина, органів внутрішніх справ або особи, у якої перебуває дитина, не пізніше трьох діб з часу виявлення дитини. Одночасно із заявою про реєстрацію народження дитини до органів реєстрації актів цивільного стану подаються рішення органу опіки та піклування, а також довідка закладу охорони здоров’я про вік дитини. Прізвище, власне ім’я, по батькові знайденої дитини записуються згідно з даними, зазначеними в рішенні органу опіки та піклування.

У графі «Для відміток» зазначається «Дитина знайдена, батьки невідомі, відомості про них унесені згідно з рішенням органу опіки та піклування», а також указуються назва та адреса дитячого закладу, де перебуває дитина, або прізвище, власне ім’я, по батькові та адреса особи або установи, де дитина буде тимчасово перебувати до прийняття рішення її подальшого влаштування.

У графі «Місце народження» зазначається місце реєстрації народження дитини.

Якщо закладом охорони здоров’я установлено, що вік знайденої дитини становить більше одного року, то реєстрація здійснюється у книзі реєстрації поновлених актових записів про народження як первинна, але після порядкового номера зазначається «Реєстрація з пропуском строку».

Реєстрація знайдених дітей, яким не виповнився один рік, провадиться на загальних підставах в книзі поточної реєстрації актів про народження на підставі документів, визначених у цьому пункті.

5. Реєстрація народження дитини засвідчується Свідоцтвом про народження, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України (ч. 4 ст. 144 СК). На теперішній час діє Постанова Верховної Ради України «Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон».

Семейный кодекс Украины
Статья 144. Обязанность родителей зарегистрировать рождение ребенка в органе государственной регистрации актов гражданского состояния

1. Родители обязаны безотлагательно, но не позднее одного месяца со дня рождения ребенка, зарегистрировать рождение ребенка в органе государственной регистрации актов гражданского состояния.

Невыполнение этой обязанности является основанием для возложения на них ответственности, установленной законом.

2. В случае смерти родителей или невозможности для них по другим причинам зарегистрировать рождение ребенка регистрация ведется по заявлению родственников, других лиц, уполномоченного представителя учреждения здравоохранения, в котором родился ребенок или в котором в настоящее время она находится.

3. Регистрация рождения ребенка производится органом государственной регистрации актов гражданского состояния с одновременным определением его происхождения и присвоением фамилии, имени и отчества.

4. Регистрация рождения ребенка удостоверяется Свидетельством о рождении, образец которого утверждает Кабинет Министров Украины.

Семейный кодекс статья 144

 • Автострахование
 • Жилищные споры
 • Земельные споры
 • Административное право
 • Участие в долевом строительстве
 • Семейные споры
 • Гражданское право, ГК РФ
 • Защита прав потребителей
 • Трудовые споры, пенсии
 • Главная
 • Статья 144 Семейного кодекса РФ

Статья 144 СК РФ. Недопустимость отмены усыновления по достижении усыновленным ребенком совершеннолетия

Отмена усыновления ребенка не допускается, если к моменту предъявления требования об отмене усыновления усыновленный ребенок достиг совершеннолетия, за исключением случаев, когда на такую отмену имеется взаимное согласие усыновителя и усыновленного ребенка, а также родителей усыновленного ребенка, если они живы, не лишены родительских прав или не признаны судом недееспособными.

Вернуться к оглавлению документа : Семейный кодекс РФ в действующей редакции

Комментарии к статье 144 СК РФ, судебная практика применения

Отмена усыновления ребенка в соответствии со статьей 144 СК РФ не допускается, если ко времени подачи искового заявления усыновленный ребенок достиг возраста восемнадцати лет, за исключением случаев, когда на отмену усыновления имеется взаимное согласие усыновителя и совершеннолетнего усыновленного, а также его родителей, если они живы, не лишены родительских прав или не признаны судом недееспособными.

( см . п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 N 8 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей»)

Статья 144. Недопустимость отмены усыновления по достижении усыновленным ребенком совершеннолетия

СТ 144 СК РФ

Отмена усыновления ребенка не допускается, если к моменту предъявления требования об отмене усыновления усыновленный ребенок достиг совершеннолетия, за исключением случаев, когда на такую отмену имеется взаимное согласие усыновителя и усыновленного ребенка, а также родителей усыновленного ребенка, если они живы, не лишены родительских прав или не признаны судом недееспособными.

Комментарий к Ст. 144 Семейного кодекса РФ

Положения статьи 144 в системе действующего правового регулирования не предполагают отказ — по причине несогласия усыновителя — в удовлетворении требования об отмене усыновления достигшему совершеннолетия усыновленному, в отношении которого усыновителем было совершено преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (Определение Конституционного Суда РФ от 17.12.2008 N 1055-О-П).

Статья 144. Недопустимость отмены усыновления по достижении усыновленным ребенком совершеннолетия

Отмена усыновления ребенка не допускается, если к моменту предъявления требования об отмене усыновления усыновленный ребенок достиг совершеннолетия, за исключением случаев, когда на такую отмену имеется взаимное согласие усыновителя и усыновленного ребенка, а также родителей усыновленного ребенка, если они живы, не лишены родительских прав или не признаны судом недееспособными.

Комментарий к Ст. 144 СК РФ

1. В соответствии с комментируемой статьей отмена усыновления — это судебная процедура, проведение которой допускается по общему правилу до достижения ребенком совершеннолетия. Исковое заявление об отмене усыновления, как следует из текста комментируемой статьи, должно быть заявлено до исполнения ребенку 18 лет.

Вместе с тем комментируемая статья предусматривает одно исключение из этого правила. При наличии таких условий, как: 1) взаимное согласие на отмену усыновления усыновителя и усыновленного ребенка, а также родителей усыновленного ребенка; 2) наличие в живых родителей усыновленного ребенка, которые ранее не были лишены родительских прав и не были признаны судом недееспособными на момент предъявления иска, отмена усыновления возможна и в отношении совершеннолетнего усыновленного.

Эти случаи действительно исключительны.

Особенность процедуры отмены усыновления в этом случае состоит в том, что возможные ответчики по иску заранее с иском согласны. Между тем законодательство не предусматривает иной специальной, в том числе внесудебной, процедуры отмены усыновления для такого случая.

2. Положения комментируемой статьи были проанализированы Конституционным Судом РФ по заявлению гражданки Ф., 1978 года рождения . Она была удочерена отчимом с присвоением ей его фамилии и отчества. В 2007 г. Ф. обратилась в суд общей юрисдикции с заявлением об отмене удочерения, в котором в обоснование своих требований ссылалась на ст. 141 СК РФ, допускающую отмену усыновления в случаях жестокого обращения усыновителя с усыновленным, и на приговор суда, которым ее отчим был осужден за совершение в отношении ее преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 117 УК РСФСР (изнасилование несовершеннолетней), к пяти годам лишения свободы. Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом кассационной инстанции, Ф. было отказано в удовлетворении ее исковых требований со ссылкой на то, что даже при наличии установленных ст. 141 СК РФ оснований для отмены удочерения положения комментируемой статьи не позволяют удовлетворить требования достигшей совершеннолетия истицы без согласия усыновителя.
———————————
Определение Конституционного Суда РФ от 17 декабря 2008 г. N 1055-О-П «По жалобе гражданки Ф. на нарушение ее конституционных прав статьей 144 Семейного кодекса Российской Федерации».

По мнению Ф., комментируемая статья не соответствует Конституции РФ, ее ст. ст. 2, 15, 23 и 60, поскольку закрепленное ею условие отмены усыновления при наличии законных оснований — согласия усыновителя — по достижении ребенком совершеннолетия влечет недопустимое в правовом государстве ограничение конституционных прав усыновленного, в отношении которого усыновителем совершено преступление.

Как отметил Конституционный Суд РФ в своем Определении по данному заявлению, положения комментируемой статьи в системе действующего правового регулирования не предполагают отказ — по причине несогласия усыновителя — в удовлетворении требования об отмене усыновления достигшему совершеннолетия усыновленному, в отношении которого усыновителем было совершено преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Еще по теме:

 • Получение медицинской лицензии для стоматологии Медицинская лицензия Лицензирование медицинской деятельности необходимо компаниям, которые предоставляют соответствующего рода услуги. Медицинская лицензия оформляется для любой организации данного профиля: больниц, клиник, […]
 • Работа водитель с правом выкупа авто Работа водитель с правом выкупа авто Объявление: АВТО аренду Киев с правом выкупа.работа в такси БЕЗ ЗАЛОГА Добавил(а): Андрей Владимирович Добавлено: в 00:00, 8 ноября 2018 Номер объявления: 241063 220 , Просмотры: 35228 […]
 • Как рассчитывают алименты в беларуси Как рассчитывают алименты в беларуси Электронный журнал «Главный Бухгалтер» приветствует Вас! 4 (144). В соответствии с исполнительным листом работник является плательщиком алиментов на ребенка, который достиг […]
 • Какова сумма материнского капитала на 2018 год на третьего ребенка Изменения в материнском капитале в 2018 году В 2018 году программы материнский капитал коснется целый ряд изменений в связи со вступлением в силу новых законов «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и о внесении изменений в ФЗ «О […]
 • Источники финансирования дефицита федерального бюджета курсовая Статья 94. Источники финансирования дефицита федерального бюджета Информация об изменениях: Федеральным законом от 26 апреля 2007 г. N 63-ФЗ (в редакции Федерального закона от 2 ноября 2007 г. N 247-ФЗ) статья 94 настоящего Кодекса […]
 • Вернули исполнительный лист Вернули исполнительный лист на руки, что делать? добрый день! исполнительные приставы вернули 7исполнительный лист на руки, цитирую: 1. отказать в возбуждении исполнительного производства на основании исполнительного документа, […]
 • Трудовой кодекс рб издание Рассылка новостей журнала «Отдел кадров» Подписчики этой рассылки получают уведомления о выходах новых номеров журнала, о новых запланированных прямых телефонных линиях, о выходе наших новых проектов и начале очередной подписной кампании. […]
 • Ч1 ст30 п г ч4 ст2281 ук рф Ч1 ст30 п г ч4 ст2281 ук рф ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Приговор Пограничного районного суда Приморского края от 7 декабря 2007 года и постановление президиума Приморского краевого суда от 9 апреля 2010 года в отношении Нестеренко […]