Налоговый кодекс статья 299

Податковий кодекс України
Стаття 299. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку

299.1. Свідоцтво платника єдиного податку видається суб’єкту господарювання, який подав до органу державної податкової служби заяву щодо обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

299.2. Бланк свідоцтва платника єдиного податку є документом суворого обліку. Облік бланків свідоцтв платників єдиного податку здійснюється органами державної податкової служби.

299.3. Свідоцтво платника єдиного податку видається безстроково виключно суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі та не може передаватися для провадження господарської діяльності іншим особам.

299.4. У випадках, передбачених підпунктом 298.1.2 пункту 298.1 та підпунктом 298.8.5 пункту 298.8 статті 298 цього Кодексу, контролюючий орган, у разі відсутності визначених цим Кодексом підстав для відмови, здійснює реєстрацію суб’єкта господарювання як платника єдиного податку з дати, визначеної відповідно до зазначеного підпункту, протягом двох робочих днів з дати отримання контролюючим органом заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування або отримання цим органом від державного реєстратора електронної копії заяви, виготовленої шляхом сканування, одночасно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця, якщо така заява додана до реєстраційної картки.

299.5. Свідоцтво платника єдиного податку видається органом державної податкової служби безоплатно протягом 10 календарних днів з дня подання суб’єктом господарювання заяви.

299.6. У випадках, передбачених пунктом 298.1.2 статті 298 цього Кодексу, свідоцтво видається у день отримання органом державної податкової служби заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

299.7. У разі втрати або зіпсуття свідоцтва платника єдиного податку такому платнику видається дублікат свідоцтва в порядку, встановленому цією статтею для видачі свідоцтва платника єдиного податку.

299.8. У разі відмови у видачі свідоцтва платника єдиного податку орган державної податкової служби зобов’язаний надати протягом 10 календарних днів з дня подання суб’єктом господарювання заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб’єктом господарювання у встановленому порядку.

299.9. Підставами для прийняття органом державної податкової служби рішення про відмову у видачі суб’єкту господарювання свідоцтва платника єдиного податку є виключно:

1) невідповідність такого суб’єкта господарювання вимогам статті 291 цієї глави;

2) наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;

3) подання протягом календарного року більше одного разу заяви про перехід на спрощену систему оподаткування.

299.10. Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі:

1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, — в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;

2) припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем відповідно до закону — в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

3) у випадках, визначених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 та підпунктом 298.8.6 пункту 298.8 статті 298 цього Кодексу;

4) якщо у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва юридичної особи платника єдиного податку четвертої групи становить менш як 75 відсотків;

5) якщо платником єдиного податку четвертої групи не подано податкову звітність, передбачену підпунктом 295.9.1 пункту 295.9 статті 295 цього Кодексу.

299.11. У свідоцтві платника єдиного податку зазначаються такі відомості:

1) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

2) дані документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи — підприємця відповідно до закону;

3) податкова адреса суб’єкта господарювання;

4) місце провадження господарської діяльності;

5) обрані фізичною особою — підприємцем види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005, у разі здійснення виробництва — також види товару (продукції), що нею виробляються;

6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

7) ставка єдиного податку (3 або 5 відсотків);

8) дата виписки свідоцтва.

299.12. До раніше виданого свідоцтва платника єдиного податку в день подання платником єдиного податку заяви органом державної податкової служби вносяться зміни щодо:

1) найменування суб’єкта господарювання (для юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи — підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

2) податкової адреси суб’єкта господарювання;

3) провадження господарської діяльності;

4) видів господарської діяльності.

299.13. За бажанням платника єдиного податку раніше видане свідоцтво може бути замінено у разі наявності у такого платника податку обставин, визначених у пункті 299.12 цієї статті, та отримано нове свідоцтво у порядку, визначеному цією статтею.

До отримання нового свідоцтва платник єдиного податку здійснює господарську діяльність на підставі раніше виданого свідоцтва, яке повертається органу державної податкової служби у день отримання нового свідоцтва.

299.14. Оригінал свідоцтва платника податку зберігається у платника податку та пред’являється працівникам контролюючих органів, яким надано відповідні функціональні повноваження на проведення перевірки. Копія свідоцтва платника податку повинна розміщуватися на робочому місці найманого працівника.

299.15. Свідоцтво платника податку анулюється органом державної податкової служби у випадках та у строки:

1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, — в останній день календарного кварталу, в якому подано заяву щодо такої відмови;

2) припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем відповідно до закону — в день отримання органом державної податкової служби від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

3) несплати протягом двох послідовних кварталів у порядку, встановленому цим Кодексом, податкового боргу, що виник у платника єдиного податку, — в останній день календарного місяця, в якому закінчився граничний строк погашення податкового боргу;

4) здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання — в останній день податкового (звітного) періоду, в якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

5) перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, — в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено таке перевищення;

6) перевищення протягом податкового (звітного) кварталу (календарного року) обсягу доходу, який дає право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному податковому (звітному) кварталі (календарному році), — в останній день податкового (звітного) періоду, в якому відбулося таке перевищення;

7) застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.7 статті 291 цього Кодексу, — в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено такий спосіб розрахунків.

299.15.1. Анульоване свідоцтво платника єдиного податку підлягає поверненню до органу державної податкової служби, який його видав, протягом 10 днів з дня анулювання.

299.16. У разі виявлення органами державної податкової служби під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, встановлених цією главою, свідоцтво платника єдиного податку анулюється на підставі акта перевірки.

299.17. У разі якщо після анулювання свідоцтва платника єдиного податку не погашено податковий борг, який виник внаслідок обставин, зазначених у пункті 299.15 цієї статті, погашення такого податкового боргу здійснюється у порядку, встановленому главою 9 розділу II цього Кодексу.

Налоговый кодекс Украины — Статья 299

Статья 299. Порядок выдачи, получения и аннулирования свидетельства плательщика единого налога

299.1. Свидетельство плательщика единого налога выдается субъекту хозяйствования, который подал в орган государственной налоговой службы заявление относительно избрания или перехода на упрощенную систему налогообложения.

299.2. Бланк свидетельства плательщика единого налога является документом строгого учета. Учет бланков свидетельств плательщиков единого налога осуществляется органами государственной налоговой службы.

299.3. Свидетельство плательщика единого налога выдается бессрочно исключительно субъекту хозяйствования или уполномоченному им лицу и не может передаваться для осуществления хозяйственной деятельности другим лицам.

299.4. Плательщикам единого налога первой и второй групп, производят несколько видов хозяйственной деятельности, на которые установлены разные ставки единого налога, выдается одно свидетельство плательщика единого налога.

299.5. Свидетельство плательщика единого налога выдается органом государственной налоговой службы бесплатно в течение 10 календарных дней со дня предоставления субъектом хозяйствования заявления.

299.6. В случаях, предусмотренных подпунктом 298.1.2 пункта 298.1 статьи 298 настоящего Кодекса, свидетельство выдается в день получения органом государственной налоговой службы заявления об избрании упрощенной системы налогообложения.

299.7. В случае утраты или порчи свидетельства плательщика единого налога такому плательщику выдается дубликат свидетельства в порядке, установленном настоящей статьей для выдачи свидетельства плательщика единого налога.

299.8. В случае отказа в выдаче свидетельства плательщика единого налога орган государственной налоговой службы обязан предоставить в течение 10 календарных дней со дня представления субъектом хозяйствования заявления письменный мотивированный отказ, который может быть обжалован субъектом хозяйствования в установленном порядке.

299.9. Основаниями для принятия органом государственной налоговой службы решения об отказе в выдаче субъекту хозяйствования свидетельства плательщика единого налога являются исключительно:

 1. несоответствие такого субъекта хозяйствования требованиям статьи 291 настоящей главы;
 2. наличие у субъекта хозяйствования, который образуется в результате реорганизации (кроме преобразования) любого плательщика налога, непогашенных налоговых обязательств или налогового долга, возникших до такой реорганизации;
 3. несоблюдение требований подпункта 298.1.4 пункта 298.1 статьи 298 настоящего Кодекса

299.10. Форма свидетельства плательщика единого налога и порядок выдачи свидетельства устанавливаются Министерством финансов Украины.

Установлена ​​Министерством финансов Украины форма свидетельства есть обязательной к применению на всей территории Украины.

299.11. В свидетельстве плательщика единого налога указываются следующие сведения:

 1. наименование предприятия, код ЕГРПОУ (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество физического лица — предпринимателя, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (идентификационный номер) или серия и номер паспорта (для физических лиц, за своих религиозных убеждений в установленном порядке отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика);
 2. данные документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или физического лица — предпринимателя в соответствии с законом;
 3. налоговый адрес предприятия;
 4. место осуществления хозяйственной деятельности;
 5. избранные физическим лицом — предпринимателем первой и второй групп виды хозяйственной деятельности согласно КВЭД ДК 009:2010;
 6. дата (период) избрания или перехода на упрощенную систему налогообложения;
 7. ставка единого налога (3 или 5 процентов);
 8. дата выписки свидетельства.

299.12. К ранее выданному свидетельству плательщика единого налога в день предоставления плательщиком единого налога заявления органом государственной налоговой службы вносятся изменения относительно:

 1. наименование предприятия (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества физического лица — предпринимателя, или серии и номера паспорта (для физических лиц, которые по своей религиозные убеждения в установленном порядке отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов);
 2. налогового адреса предприятия;
 3. места производства хозяйственной деятельности;
 4. видов хозяйственной деятельности.

299.13. По желанию плательщика единого налога ранее выданное свидетельство может быть заменено в случае наличия у такого плательщика налога обстоятельств, определенных в пункте 299.12 этой статьи, и получено новое свидетельство в порядке, определенном настоящей статьей.

До получения нового свидетельства плательщик единого налога осуществляет хозяйственную деятельность на основании ранее выданного свидетельства, которое возвращается органу государственной налоговой службы в день получения нового свидетельства.

299.14. Оригинал свидетельства налогоплательщика сохраняется у налогоплательщика и предъявляется работникам контролирующих органов, которым предоставлены соответствующие функциональные полномочия на проведение проверки. Копия свидетельства налогоплательщика должна размещаться на рабочем месте наемного работника.

299.15. Свидетельство налогоплательщика аннулируется по решению органа государственной налоговой службы в случаях и в сроки:

 1. предоставления налогоплательщиком заявления об отказе от применения упрощенной системы налогообложения в связи с переходом на уплату других налогов и сборов, определенных настоящим Кодексом, — в последний день календарного квартала, в котором подано заявление от такого отказа;
 2. прекращения юридического лица (кроме преобразования) или прекращения предпринимательской деятельности физическим лицом — предпринимателем в соответствии с законом — в день получения органом государственной налоговой службы от государственного регистратора уведомления о проведении государственной регистрации такого прекращения;
 3. неуплаты в течение двух последовательных кварталов в порядке, установленном настоящим Кодексом, налогового долга, возникшего у плательщика единого налога, — в последний день календарного месяца, в котором закончился предельный срок погашения налогового долга;
 4. осуществление видов деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения, или несоответствия требованиям организационно-правовых форм хозяйствования — в последний день налогового (отчетного) периода, в котором осуществлялись такие виды деятельности или произошло изменение организационно-правовой формы;
 5. превышение численности физических лиц, находящихся в трудовых отношениях с плательщиком единого налога, — в последний день налогового (отчетного) периода, в котором допущено такое превышение;
 6. превышение в течение налогового (отчетного) квартала (календарного года) объема дохода, дающего право на применение упрощенной системы налогообложения в следующем налоговом (отчетном) квартале (календарном году), — в последний день налогового (отчетного) периода, в котором произошло такое превышения;
 7. применение плательщиком единого налога другого способа расчетов, чем указанные в пункте 291.6 статьи 291 настоящего Кодекса, — в последний день налогового (отчетного) периода, в котором допущено такой способ расчетов.

299.15.1. Аннулировано свидетельство плательщика единого налога подлежит возврату в орган государственной налоговой службы, его органом в течение 10 дней со дня аннулирования.

299.16. В случае выявления органами государственной налоговой службы при проведении проверок нарушений плательщиком единого налога требований, установленных настоящей главой, свидетельство плательщика единого налога аннулируется по решению органа государственной налоговой службы на основании акта проверки.

299.17. В случае если после аннулирования свидетельства плательщика единого налога не погашен налоговый долг, возникший вследствие обстоятельств, указанных в пункте 299.15 этой статьи, погашение такого налогового долга осуществляется в порядке, установленном главой 9 раздела II настоящего Кодекса.

Разъясняет налоговая служба Украины Единый налог для физических лиц — предпринимателей (упрощенная система налогообложения)

На какие группы плательщиков ЕН делятся ФЛП, применяющие упрощенную систему налогообложения?

Полный ответ: Согласно п.291.4 ст.291 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями, физические лица — предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, подразделяются на плательщиков единого налога первой группы, плательщиков единого налога второй группы и плательщиков единого налога третьей группы.

При каких условиях ЧП могут быть плательщиками ЕН первой группы?

Полный ответ: Согласно пп.1 п.291.4 ст.291 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями, к плательщикам единого налога, которые относятся к первой группе относятся физические лица — предприниматели, не использующие труд наемных лиц, осуществляющие исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и/или осуществляющие хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению и объем доходов которых в течение календарного года не превышает 150 000 гривен.

При каких условиях ЧП могут быть плательщиками ЕН второй группы?

Полный ответ: Согласно пп. 2 п.291.4 ст.291 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями, к плательщикам единого налога, которые относятся ко второй группе относятся физические лица — предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность по предоставлению услуг, в том числе бытовых, плательщикам единого налога и/или населению, производство и/или продажу товаров, деятельность в сфере ресторанного хозяйства, при условии, что в течение календарного года соответствуют совокупности следующих критериев: не используют труд наемных лиц или количество лиц, состоящих с ними в трудовых отношениях, одновременно не превышает 10 человек, объем дохода не превышает 1 000 000 гривен. Действие этого подпункта не распространяется на физических лиц — предпринимателей, которые предоставляют посреднические услуги по купле, продаже, аренде и оценке недвижимого имущества (группа 70.31 КВЭД ДК 009:2005). Такие физические лица — предприниматели относятся исключительно к третьей группе плательщиков единого налога, если отвечают требованиям, установленным для третьей группы.

При каких условиях ЧП могут быть плательщиками ЕН третьей группы?

Полный ответ: Согласно пп. 3 п.291.4 ст.291 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями, к плательщикам единого налога, которые относятся к третьей группе относятся физические лица — предприниматели, которые в течение календарного года соответствуют совокупности следующих критериев: не используют труд наемных лиц или количество лиц, состоящих с ними в трудовых отношениях, одновременно не превышает 20 человек, объем дохода не превышает 3 000 000 гривен.

Учитываются ли при расчете общего количества лиц, состоящих в трудовых отношениях с плательщиком ЕН — ФЛП, наемные работники, находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком до достижения им предусмотренного законодательством возраста?

Полный ответ: Согласно пп.291.4.1 п.291.4 ст.291 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями, при расчете общего количества лиц, состоящих в трудовых отношениях с плательщиком единого налога — физическим лицом, не учитываются наемные работники, находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком до достижения им предусмотренного законодательством возраста.

Какой срок подачи заявления для перехода на упрощенную систему налогообложения ФЛП, которые приняли решение платить ЕН с 1 января 2012 года?

Полный ответ: Согласно пп. «г» п. 5 ст. 1 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины от 4 ноября 2011 года N 4014-VI «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности» (далее — Закон N 4014) субъекты хозяйствования, которые были плательщиками единого налога согласно Указу Президента Украины от 3 июля 1998 года N 727/98 «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства» или фиксированного налога в соответствии с разделом IV Декрета Кабинета Министров Украины от 26 декабря 1992 года N 13-92 «О подоходном налоге с граждан», а также физические лица — предприниматели, которые были плательщиками других налогов и сборов, установленных Налоговым кодексом Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ), и приняли решение с 1 января 2012 года перейти на упрощенную систему налогообложения согласно нормам Закона N 4014 и соответствуют требованиям ст. 291 НКУ, подают соответствующее заявление не позднее 25 января 2012 года. Для определения объема дохода, дающего право на применение упрощенной системы налогообложения в 2012 году субъектами хозяйствования, которые не были плательщиками единого или фиксированного налога, доход от осуществления хозяйственной деятельности, полученный в 2011 году, пересчитывается с учетом норм ст. 292 НКУ.

Какие виды услуг понимаются под «бытовыми услугами населению», которые предоставляются ФЛП плательщиками ЕН, отнесенные к первой и второй группам плательщиков ЕН?

Полный ответ: Согласно п. 291.7 ст. 291 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) для целей главы 1 «Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности» НКУ под бытовыми услугами населению, предоставляемыми первой и второй группами плательщиков единого налога, понимаются следующие виды услуг: 1) изготовление обуви по индивидуальным заказам; 2) услуги по ремонту обуви; 3) изготовление швейных изделий по индивидуальным заказам; 4) изготовление изделий из кожи по индивидуальным заказам; 5) изготовление изделий из меха по индивидуальным заказам; 6) изготовление нижней одежды по индивидуальным заказам; 7) изготовление текстильных изделий и текстильной галантереи по индивидуальным заказам; 8) изготовление головных уборов по индивидуальным заказам; 9) дополнительные услуги по изготовлению изделий по индивидуальным заказам; 10) услуги по ремонту одежды и бытовых текстильных изделий; 11) изготовление и вязание трикотажных изделий по индивидуальным заказам; 12) услуги по ремонту трикотажных изделий; 13) изготовление ковров и ковровых изделий по индивидуальным заказам; 14) услуги по ремонту и реставрации ковров и ковровых изделий; 15) изготовление кожаных галантерейных и дорожных изделий по индивидуальным заказам; 16) услуги по ремонту кожаных галантерейных и дорожных изделий; 17) изготовление мебели по индивидуальным заказам; 18) услуги по ремонту, реставрации и восстановлению мебели; 19) изготовление плотничных и столярных изделий по индивидуальным заказам; 20 ) техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов по индивидуальным заказам; 21) услуги по ремонту радиотелевизионной и другой аудио-и видеоаппаратуры; 22) услуги по ремонту электробытовой техники и других бытовых приборов; 23) услуги по ремонту часов; 24) услуги по ремонту велосипедов; 25) услуги по техническому обслуживанию и ремонту музыкальных инструментов; 26) изготовление металлоизделий по индивидуальным заказам; 27) услуги по ремонту других предметов личного пользования, домашнего потребления и металлоизделий; 28) изготовление ювелирных изделий по индивидуальным заказам; 29) услуги по ремонту ювелирных изделий; 30) прокат предметов личного пользования и бытовых товаров; 31) услуги по выполнению фоторабот; 32) услуги по обработке пленок; 33) услуги по стирке, обработке белья и других текстильных изделий; 34) услуги по чистке и крашению текстильных, трикотажных и меховых изделий; 35) выделка меховых шкур по индивидуальным заказам; 36) услуги парикмахерских; 37) ритуальные услуги; 38) услуги, связанные с сельским и лесным хозяйством; 39) услуги домашней прислуги; 40) услуги, связанные с очисткой и уборкой помещений по индивидуальным заказам.

При каких условиях ФЛП плательщики ЕН имеют право на применение упрощенной системы налогообложения в следующем календарном году?

Полный ответ: Согласно п. 292.16 ст. 292 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями право на применение упрощенной системы налогообложения в следующем календарном году имеют плательщики единого налога при условии непревышения в течение календарного года объема дохода, установленного для первой, второй и третьей группы плательщиков единого налога. При этом если в течение календарного года плательщики первой и второй групп использовали право на применение другой ставки единого налога в связи с превышением объема дохода, установленного для соответствующей группы, право на применение упрощенной системы налогообложения в следующем календарном году такие плательщики имеют при условии непревышения ими течение календарного года объема дохода, установленного пп. 3 п. 291.4 ст. 291 НКУ.

Может ли ФЛП на ЕН осуществлять производство и продажу ювелирных изделий?

Порядок определения дохода и его состав

Что является доходом ФЛП плательщика ЕН?

Полный ответ: Согласно пп. 1 п. 292.1 ст. 292 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) доходом физического лица — предпринимателя — плательщика единого налога является доход, полученный в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме (наличной и/или безналичной ); материальной или нематериальной форме, определенной п. 292.3 ст. 292 НКУ. При этом в доход не включаются полученные таким физическим лицом пассивные доходы в виде процентов, дивидендов, роялти, страховые выплаты и возмещения, а также доходы, полученные от продажи движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности физическому лицу и использующегося в его хозяйственной деятельности . Согласно п. 292.3 ст. 292 НКУ в сумму дохода за отчетный период включается сумма кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, и стоимость безвозмездно полученных в течение отчетного периода товаров (работ, услуг).

Какие суммы не включаются в состав дохода ФЛП плательщика ЕН?

Полный ответ: Согласно п. 292.11 ст. 292 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) в состав дохода, определенного пп. 1 п. 292.1 ст. 292 НКУ, не включаются: суммы налога на добавленную стоимость, суммы финансовой помощи, предоставленной на возвратной основе, полученной и возвращенной в течение 12 календарных месяцев со дня ее получения, и суммы кредитов, суммы средств целевого назначения, поступившие от Пенсионного фонда и других фондов обязательного государственного социального страхования, из бюджетов или государственных целевых фондов, в том числе в рамках государственных или местных программ; суммы средств (аванс, предоплата), которые возвращаются покупателю товара (работ, услуг) — плательщику единого налога и/или возвращаются плательщиком единого налога покупателю товара (работ, услуг), если такой возврат происходит вследствие возврата товара, расторжения договора или по письму-заявлению о возврате средств, суммы средств, поступившие в оплату товаров (работ, услуг), реализованных в период уплаты других налогов и сборов, установленных НКУ, стоимость которых была включена в общий налогооблагаемый доход физического лица — предпринимателя; суммы налога на добавленную стоимость, поступившие в стоимости товаров (выполненных работ, оказанных услуг), отгруженных (поставленных) в период уплаты других налогов и сборов, установленных НКУ; суммы средств в части излишне уплаченных налогов и сборов, установленных НКУ, и суммы единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, которые возвращаются плательщику единого налога из бюджетов или государственных целевых фондов.

Какая дата считается датой получения дохода ФЛП — плательщика ЕН?

Полный ответ: Согласно п.292.6 ст.291 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями датой получения дохода является дата поступления средств на текущий счет (в кассу) плательщика единого налога, дата списания кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, дата фактического получения плательщиком единого налога безвозмездно полученных товаров (работ, услуг).

Какая дата считается датой получения дохода ФЛП — плательщиком ЕН при осуществлении торговли товарами или услугами с использованием торговых автоматов или другого подобного оборудования, не предусматривающего наличия регистратора расчетных операций?

Полный ответ: Согласно п.292.7 ст.291 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями в случае осуществления торговли товарами или услугами с использованием торговых автоматов или другого подобного оборудования, не предусматривающего наличия регистратора расчетных операций, датой получения дохода считается дата изъятия из таких торговых аппаратов и/или подобного оборудования денежной выручки.

Какая дата считается датой получения дохода ФЛП — плательщиком ЕН в случае если торговля товарами (работами, услугами) осуществляется через торговые автоматы с использованием жетонов, карточек и/или других заменителей денежных знаков?

Полный ответ: Согласно п.292.8 ст.291 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями в случае если торговля товарами (работами, услугами) через торговые автоматы осуществляется с использованием жетонов, карточек и/или других заменителей денежных знаков, выраженных в денежной единице Украины, датой получения дохода считается дата продажи таких жетонов, карточек и/или других заменителей денежных знаков, выраженных в денежной единице Украины.

Ставки единого налога

Какие ставки ЕН устанавливаются для ФЛП первой, второй и третьей групп?

Полный ответ: Согласно п. 293.1 ст. 293 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) ставки единого налога устанавливаются в процентах (фиксированные ставки) к размеру минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (далее — минимальная заработная плата), и в процентах к доходу (процентные ставки). Пунктом 293.2 ст. 293 НКУ предусмотрено, что фиксированные ставки единого налога устанавливаются сельскими, поселковыми и городскими советами для физических лиц — предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность, в зависимости от вида хозяйственной деятельности, с учетом календарного месяца: 1) для первой группы плательщиков единого налога — в пределах от 1 до 10 процентов размера минимальной заработной платы, 2) для второй группы плательщиков единого налога — в пределах от 2 до 20 процентов размера минимальной заработной платы. Согласно 293.3 ст. 293 НКУ процентная ставка единого налога для третьей группы плательщиков единого налога устанавливается в размере: 3 процента дохода — при уплате налога на добавленную стоимость согласно НКУ; 5 процентов дохода — в случае включения налога на добавленную стоимость в состав единого налога. Согласно п. 293.4 ст. 293 НКУ ставка единого налога устанавливается для плательщиков единого налога первой, второй и третьей групп в размере 15 процентов: 1) к сумме превышения объема дохода, определенного в пп. 1, 2 и 3 п. 291.4 ст. 291 НКУ; 2) к доходу, полученному от осуществления деятельности, не указанной в свидетельстве плательщика единого налога, отнесенного к первой или второй группы; 3) к доходу, полученному при применении другого способа расчетов, чем указанного в главе 1 «Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности «НКУ; 4) к доходу, полученному от осуществления видов деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения.

Порядок начисления и сроки уплаты единого налога

Какой срок уплаты ЕН ФЛП третьей группы?

Полный ответ: Согласно п. 295.3 ст. 295 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) физические лица — предприниматели — плательщики единого налога третьей группы уплачивают единый налог в течение 10 календарных дней после предельного срока представления налоговой декларации за налоговый (отчетный) квартал. Согласно п. 295.4 ст. 295 НКУ уплата единого налога осуществляется по месту налогового адреса.

В какой срок уплачивается ЕН ФЛП первой и второй групп?

Полный ответ: Согласно п. 295.1 ст. 295 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) физические лица — предприниматели — плательщики единого налога первой и второй групп уплачивают единый налог путем осуществления авансового взноса не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца. Такие плательщики единого налога могут осуществить уплату единого налога авансовым взносом за весь налоговый (отчетный) период (квартал, год), но не более чем до конца текущего отчетного года. В случае если сельский, поселковый или городской совет принимает решение об изменении ранее установленных ставок единого налога, единый налог уплачивается по новым ставкам в порядке и сроки, определенные пп. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 НКУ. Согласно п. 295.4 ст. 295 НКУ уплата единого налога осуществляется по месту налогового адреса.

Кто осуществляет начисление авансовых взносов ЕП для ФЛП первой и второй группы и на основании каких документов?

Полный ответ: Согласно п. 295.2 ст. 295 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями начисление авансовых взносов для физических лиц — предпринимателей — плательщиков единого налога первой и второй групп осуществляется органами государственной налоговой службы на основании заявления такого плательщика единого налога относительно размера выбранной ставки единого налога, заявления относительно периода ежегодного отпуска и/или заявления о сроке временной утрате трудоспособности.

Должны ли уплачивать ЕН ФЛП плательщики ЕН первой и второй групп за время отпуска или болезни, если есть соответствующие подтверждающие документы и труд наемных работников не использовался?

Полный ответ: Согласно п. 295.5 ст. 295 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) физические лица — предприниматели — плательщики единого налога первой и второй групп, которые не используют труд наемных лиц, освобождаются от уплаты единого налога в течение одного календарного месяца в год на время отпуска, а также за период болезни, подтвержденной копией листка (листков) нетрудоспособности, если она длится 30 и более календарных дней. Согласно п. 295.6 ст. 295 НКУ суммы единого налога, уплаченные в соответствии с п. 295.5 ст. 295 НКУ подлежат зачислению в счет будущих платежей по этому налогу по заявлению плательщика единого налога. Ошибочно и/или излишне уплаченные суммы единого налога подлежат возврату плательщику в порядке, установленном НКУ.

Сроки подачи отчетности и порядок ее заполнения

Какую налоговую отчетность представляют в орган ГНС ФЛП плательщики ЕН, которые относятся к первой группе и в какой срок?

Полный ответ: Согласно п. 296.2 ст. 296 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) плательщики единого налога первой группы представляют в орган государственной налоговой службы налоговую декларацию плательщика единого налога в срок, установленный для годового налогового (отчетного) периода, в которой отражаются объем полученного дохода, ежемесячные авансовые взносы, определенные п. 295.1 ст. 295 НКУ. Такая налоговая декларация подается, если плательщик единого налога не допустил превышения в течение года объема дохода, определенного в п. 291.4 ст. 291 НКУ, и/или самостоятельно не перешел на уплату единого налога по ставкам, установленным для плательщиков единого налога второй или третьей группы. Согласно пп. 296.5.1 п. 296.5 ст. 296 НКУ плательщики единого налога первой группы представляют в орган государственной налоговой службы налоговую декларацию в сроки, установленные для квартального налогового (отчетного) периода, в случае превышения в течение года объема дохода, определенного в пункте 291.4 статьи 291 НКУ, или самостоятельного принятия решения о переходе на уплату налога по ставкам, установленным для плательщиков единого налога второй или третьей группы. Представление налоговой декларации в сроки, установленные для квартального налогового (отчетного) периода, освобождает таких плательщиков от обязанности представления налоговой декларации в срок, установленный для годового налогового (отчетного) периода.

Какой налоговый (отчетный) период является первым для ФЛП плательщиков ЕН, которые до окончания месяца, в котором произошла государственная регистрация, подали заявление об избрании упрощенной системы налогообложения и отнесены к третьей группе?

Полный ответ: В соответствии с абзацем вторым п. 294.4 ст. 294 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями для зарегистрированных в установленном законом порядке субъектов хозяйствования (вновь), которые до окончания месяца, в котором произошла государственная регистрация, подали заявление об избрании упрощенной системы налогообложения и ставки единого налога, установленной для третьей группы, первый налоговый (отчетный) период начинается с первого числа месяца, в котором состоялась государственная регистрация.

Какой налоговый (отчетный) период считается последним для ФЛП плательщика ЕН в случае изменения налогового адреса?

Полный ответ: Согласно п. 294.7 ст. 294 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями в случае изменения налогового адреса физического лица — предпринимателя — плательщика единого налога последним налоговым (отчетным) периодом по этому адресу считается период, в котором подано в орган государственной налоговой службы заявление относительно изменения налогового адреса.

Какой налоговый (отчетный) период считается последним для ФЛП плательщиков ЕН, которые прекращают осуществление предпринимательской деятельности?

Полный ответ: Согласно п. 294.6 ст. 294 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями в случае государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица — предпринимателя, являющегося плательщиком единого налога, последним налоговым (отчетным) периодом считается период, в котором подано в орган государственной налоговой службы заявление об отказе от упрощенной системы налогообложения в связи с прекращением осуществления хозяйственной деятельности.

Какой налоговый (отчетный) период является первым для ФЛП плательщиков ЕН, которые до окончания месяца, в котором состоялась их государственная регистрация, подали заявление об избрании упрощенной системы налогообложения и отнесены к первой или второй группы?

Полный ответ: Согласно п. 294.4 ст. 294 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями для зарегистрированных в установленном порядке физических лиц — предпринимателей, которые до окончания месяца, в котором произошла государственная регистрация, подали заявление об избрании упрощенной системы налогообложения и ставки единого налога, установленной для первой или второй группы, первый налоговый (отчетный) период начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором выписано свидетельство плательщика единого налога.

Какой налоговый (отчетный) период является первым для ФЛП плательщиков ЕН, перешедших на уплату ЕН с уплаты других налогов и сборов?

Полный ответ: Согласно п. 294.3 ст. 294 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) для субъектов хозяйствования, которые перешли на уплату единого налога с уплаты других налогов и сборов, установленных НКУ, первый налоговый (отчетный) период начинается с первого числа месяца, следующего за следующим налоговым (отчетным) кварталом, в котором таким лицам выписано свидетельство плательщика единого налога, и заканчивается последним календарным днем последнего месяца такого периода.

Порядок выдачи, получения и аннулирования свидетельства об уплате единого налога

В каких случаях орган ГНС имеет право аннулировать свидетельство плательщика ЕН, выданное ФЛП?

Полный ответ: Согласно п. 299.15 ст. 299 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) свидетельство плательщика единого налога, которое выдается физическому лицу — предпринимателю аннулируется органом государственной налоговой службы в случаях и в сроки: 1) представления налогоплательщиком заявления об отказе от применения упрощенной системы налогообложения в связи с переходом на уплату других налогов и сборов, определенных НКУ, — в последний день календарного квартала, в котором подано заявление о таком отказе; 2) прекращения предпринимательской деятельности физическим лицом — предпринимателем в соответствии с законом — в день получения органом государственной налоговой службы от государственного регистратора уведомления о проведении государственной регистрации такого прекращения; 3) неуплаты в течение двух последовательных кварталов в порядке, установленном НКУ, налогового долга, возникшего у плательщика единого налога, — в последний день календарного месяца, в котором истек предельный срок погашения налогового долга; 4) осуществления видов деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения, — в последний день налогового (отчетного) периода, в котором осуществлялись такие виды деятельности; 5) превышения численности физических лиц, находящихся в трудовых отношениях с плательщиком единого налога, — в последний день налогового (отчетного) периода, в котором допущено такое превышение; 6) превышения в течение налогового (отчетного) квартала (календарного года) объема дохода, дающего право на применение упрощенной системы налогообложения в следующем налоговом (отчетном) квартале (календарном году), — в последний день налогового (отчетного) периода, в котором произошло такое превышение; 7) применения плательщиком единого налога другого способа расчетов, чем указанных в п. 291.7 ст. 291 ПКУ, — в последний день налогового (отчетного) периода, в котором допущен такой способ расчетов. Аннулированное свидетельство плательщика единого налога подлежит возврату в орган государственной налоговой службы, который его выдал, в течение 10 дней со дня аннулирования.

Какие сведения указываются органом ГНС в свидетельстве об уплате ЕН, которое выдается ФЛП?

Полный ответ: Согласно п. 299.11 ст. 299 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями в свидетельстве физического лица — предпринимателя — плательщика единого налога указываются следующие сведения: 1) фамилия, имя, отчество физического лица — предпринимателя, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (идентификационный номер) или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений в установленном порядке отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов); 2) данные документа, подтверждающего государственную регистрацию физического лица — предпринимателя в соответствии с законом; 3) налоговый адрес субъекта хозяйствования; 4) место осуществления хозяйственной деятельности; 5) выбранные физическим лицом — предпринимателем виды хозяйственной деятельности согласно КВЭД ДК 009:2005, в случае осуществления производства — также виды товаров (продукции), которые производятся; 6) дата (период) избрания или перехода на упрощенную систему налогообложения; 7) ставка единого налога (3 или 5 процентов); 8) дата выписки свидетельства.

Какие есть основания для принятия органом ГНС решения об отказе в выдаче ФЛП свидетельства об уплате ЕН?

Полный ответ: Согласно п. 299.9 ст. 299 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) основаниями для принятия органом государственной налоговой службы решения об отказе в выдаче субъекту хозяйствования свидетельства плательщика единого налога являются исключительно: 1) несоответствие такого субъекта хозяйствования требованиям ст. 291 НКУ; 2) наличия у субъекта хозяйствования, который образуется в результате реорганизации (кроме преобразования) любого налогоплательщика, непогашенных налоговых обязательств или налогового долга, возникших до такой реорганизации; 3) представления в течение календарного года более одного раз заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения.

Какие сведения указываются ФЛП в заявлении о переходе на упрощенную систему налогообложения?

Полный ответ: Согласно п. 298.3 ст. 298 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-VI с изменениями и дополнениями (далее — НКУ) в заявлении указываются следующие обязательные сведения: 1) фамилия, имя, отчество физического лица — предпринимателя, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (идентификационный номер) или серия и номер паспорта (для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений в установленном порядке отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов); 2) данные документа, подтверждающего государственную регистрацию физического лица — предпринимателя в соответствии с законом; 3) налоговый адрес субъекта хозяйствования; 4) место осуществления хозяйственной деятельности; 5) выбранные физическим лицом — предпринимателем виды хозяйственной деятельности согласно КВЭД ДК 009:2005, в случае осуществления производства — также виды товаров (продукции), которые производятся; 6) выбранные субъектами хозяйствования ставки единого налога или изменение ставки; 7) количество лиц, которые одновременно находятся с физическим лицом — предпринимателем в трудовых отношениях; 8) дата (период) избрания или перехода на упрощенную систему налогообложения. Кроме того, пп. 298.3.1 п. 298.3 ст. 298 НКУ установлено, что в заявление включаются сведения (при наличии) о: изменении фамилии, имени, отчества физического лица — предпринимателя, или серии и номера паспорта (для физических лиц, которые из-за своих религиозных убеждений в установленном порядке отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов); изменении налогового адреса субъекта хозяйствования; изменении осуществления хозяйственной деятельности; изменении видов хозяйственной деятельности; дате (периоде) отказа от применения упрощенной системы в связи с переходом на уплату других налогов и сборов, установленных этой Кодексом; дате (периоде) прекращения плательщиком единого налога осуществления хозяйственной деятельности.

На какой срок выдается свидетельство плательщика ЕН с 2012 года?

Полный ответ: Согласно п.299.3 ст.299 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года N 2755-IV с изменениями и дополнениями свидетельство плательщика единого налога выдается бессрочно исключительно субъекту хозяйствования или уполномоченному им лицу и не может передаваться для осуществления хозяйственной деятельности другим лицам.

Еще по теме:

 • Как встать на учет нуждающимся в жилье Как встать на учет нуждающимся в жилье? Добрый день. Я с мужем и двое наших несовершеннолетних детей прописаны в квартире, где муж является собственником 1/5 доли. Так же в этой квартире прописаны родители мужа, брат (в браке, супруга не […]
 • Поставить машину на учет в гибдд саратов Регистрация автомобиля в ГИБДД в Саратове Регистрация авто включает в себя: проверку автомобиля инспектором Госавтоинспекции, получение свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), внесение отметок о регистрации в паспорт […]
 • Незаконное хранение оружия и боеприпасов статья Кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 N 226-V ЗРК"Уголовный Кодекс Республики Казахстан" Часть 2. Особенная часть Глава 10. Уголовные правонарушения против общественной безопасности и общественного порядка Статья 287. […]
 • Договор поручение на продажу автомобиля образец Договор поручения на продажу автомобиля В том случае, когда при заключении сделки купли-продажи автомобиля продавец по какой-либо причине не может присутствовать, он имеет возможность передать своё право на все юридические действия […]
 • Вынесение решения о назначении пенсии От назначения до первой выплаты пенсии ​ все документы.​ по инвалидности -​ трудовой пенсии по​Заявление пенсионера о​ пенсией (частью трудовой​ поможет идите в​ пенсии по старости)​ раздает, а кто​ после этого каждый​ при чем один​ № […]
 • Бланк жалоба на постановление по делу об административном правонарушении Образец жалобы на постановление об административном правонарушении В Чертановский районный суд города Москвы 117556, г. Москва, ул. Артековская, д.3а через канцелярию судебного участка мирового судьи № 230 района Чертаново Центральное […]
 • Коап ст 1918 Статья 15.18 КоАП РФ. Незаконные операции с эмиссионными ценными бумагами Новая редакция Ст. 15.18 КоАП РФ Совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг операций, связанных с переходом прав на эмиссионные ценные бумаги, до […]
 • Договор купли-продажи автомобиля в лобне Регистрация автомобиля в ГИБДД в Лобне Регистрация авто включает в себя: проверку автомобиля инспектором Госавтоинспекции, получение свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), внесение отметок о регистрации в паспорт […]