Когда изменена ст 45 коап

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Науково-практичний коментар.

Стаття 45. Ухилення від обстеження і профілактичного лікування осіб, хворих на венеричну хворобу

Ухилення від обстеження осіб, щодо яких є достатні дані про те, Що вони хворі на венеричну хворобу, або від лікування осіб, які були у контакті з хворими на венеричну хворобу і потребують профілактичного лікування, продовжуване після попередження, зробленого їм органами охорони здоров’я, — тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Коментар:

Об’єкт: здоров’я населення.

Венерична хвороба — це інфекційна хвороба, яка передається переважно статевим шляхом, а в деяких випадках і іншими шляхами(користування одним шприцом, від матері до дитини, тісний побутовий контакт та ін.). До таких хвороб належить сифіліс, гонорея, лімфогранулематоз, СНІД та ін.

Об’єктивна сторона виражається в:

— ухиленні від обстеження осіб, хворих на венеричну хворобу;

— ухиленні від лікування осіб, які контактували з хворим.

Ухилення від обстеження може проявлятися у відмові прийти до медичного закладу для проходження відповідного обстеження особою, щодо якої є достатні дані про те, що вона хвора на венеричну хворобу. Достатніми вважаються дані, які повідомляють про контакт з венерично хворим, свідчення заінтересованих осіб, дані органів охорони здоров’я. Особи, які перебували у контакті (статевому, тісному побутовому) із венерично хворою людиною, зобов’язані з метою попередження захворювання пройти профілактичний курс лікування. Ухилення від лікування проявляється у навмисному невиконанні вимог, рекомендацій лікаря (неприбуття на процедури, самолікування і т. ін.). До того ж слід зауважити, що Кримінальним Кодексом передбачається відповідальність за зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби.

Адміністративна відповідальність за цією статтею настає лише у тому випадку, коли зазначеним особам було зроблено попередження і тільки після того, як вони продовжують ухилятися від обстеження чи профілактичного лікування. Попередження робиться органами охорони здоров’я, в цьому випадку — це районні консультації, лікарні, шкірно-венерологічні диспансери і т. п.

Суб’єктами правопорушень, передбачених коментованою статтею, є особи, щодо яких є достатні дані вважати їх хворими на венеричну хворобу, та особи, які контактували із венерично хворими і потребують профілактичного лікування.

Суб’єктивна сторона: прямий умисел. Особа знає, що їй потрібно пройти обстеження чи почати профілактичний курс лікування, її про це попереджали відповідні органи охорони здоров’я, але вона навмисно не виконує необхідних дій. До того ж мотиви можуть бути різними (нестача грошей на лікування, переконання, що вже нічого не допоможе, сором, небажання повідомлення такої інформації навіть лікарю, та ін.), але для кваліфікації вони не мають значення.

Статья 4.5. Давность привлечения к административной ответственности

СТ 4.5 КоАП РФ

1. Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, — по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения, за нарушение законодательства Российской Федерации об экспортном контроле, о внутренних морских водах, территориальном море, континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне Российской Федерации, о геодезии и картографии, о наименованиях географических объектов, патентного, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и природопользования, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, о безопасности дорожного движения (в части административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.8, 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27, частью 2 статьи 12.30 настоящего Кодекса), об авторском праве и смежных правах, о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров, об использовании атомной энергии, о налогах и сборах, о защите прав потребителей, законодательства Российской Федерации в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, о потребительском кредите (займе), о кредитных историях, о государственном регулировании цен (тарифов), о естественных монополиях, об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, о рекламе, об электроэнергетике, о теплоснабжении, в сфере водоснабжения и водоотведения, о газоснабжении, о лотереях, законодательства о физической культуре и спорте (в части, касающейся нарушения требований к положениям (регламентам) об официальных спортивных соревнованиях), о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (в части, касающейся нарушения требований к организаторам азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах при заключении пари на официальные спортивные соревнования и проведении иных азартных игр), о выборах и референдумах, об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, об организации и о проведении азартных игр, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, о рынке ценных бумаг, страхового законодательства, законодательства о клиринговой деятельности, об организованных торгах, об инвестиционных фондах, о негосударственных пенсионных фондах, законодательства Российской Федерации о кредитной кооперации, о сельскохозяйственной кооперации, о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, о ломбардах, законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, законодательства Российской Федерации о национальной платежной системе, об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) (в части административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.39 настоящего Кодекса), а также за нарушение трудового законодательства, иммиграционных правил, правил пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, правил привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства (в том числе иностранных работников), процедуры обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов (в части административных правонарушений, предусмотренных статьей 7.32.4 настоящего Кодекса), порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, законодательства в сфере государственного оборонного заказа (в части административных правонарушений, предусмотренных статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1 статьи 14.55, статьями 14.55.1, 14.55.2, 15.37, 15.40, 15.40.1, 19.4.2, частью 7.1 статьи 19.5, частью 2 статьи 19.7.2 настоящего Кодекса), о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.29 — 7.32, 7.32.5, частью 7 статьи 19.5, статьей 19.7.2 настоящего Кодекса), законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (в части административных правонарушений, предусмотренных статьей 7.32.3, частью 7.2 статьи 19.5, статьей 19.7.2-1 настоящего Кодекса), об организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, об основах государственного регулирования торговой деятельности, в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о пожарной безопасности, о промышленной безопасности, о безопасности гидротехнических сооружений, о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, о применении контрольно-кассовой техники, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об исполнительном производстве, об иностранных инвестициях на территории Российской Федерации, о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также за административные правонарушения против порядка управления (в части непредставления или несвоевременного представления в федеральный антимонопольный орган или его территориальный орган по их требованию сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа, либо представления в федеральный антимонопольный орган или его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа, либо непредставления или несвоевременного представления в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров либо представления в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров, содержащей недостоверные сведения, а также в части непредоставления или неполного предоставления демонстратором фильма, осуществляющим платный показ фильма в кинозале, информации в единую федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах либо предоставления заведомо недостоверной информации), в области охраны собственности (в части административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.3, 7.5 настоящего Кодекса) по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения, за нарушение таможенного законодательства Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (далее — Таможенный союз) и (или) законодательства Российской Федерации о таможенном деле, за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также за административные правонарушения, предусмотренные статьями 5.35.1, 6.1.1 настоящего Кодекса, за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете по истечении двух лет со дня совершения административного правонарушения, за нарушение законодательства Российской Федерации о политических партиях (в части административных правонарушений, предусмотренных статьями 5.64 — 5.68 настоящего Кодекса), о несостоятельности (банкротстве) по истечении трех лет со дня совершения административного правонарушения, а за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии терроризму (в части административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 настоящего Кодекса) и законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции — по истечении шести лет со дня совершения административного правонарушения.

2. При длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения.

3. За административные правонарушения, влекущие применение административного наказания в виде дисквалификации, лицо может быть привлечено к административной ответственности не позднее одного года со дня совершения административного правонарушения, а при длящемся административном правонарушении — одного года со дня его обнаружения.

4. В случае отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела, но при наличии в действиях лица признаков административного правонарушения сроки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня совершения административного правонарушения (при длящемся административном правонарушении — со дня его обнаружения).

5. В случае удовлетворения ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о рассмотрении дела по месту жительства данного лица срок давности привлечения к административной ответственности приостанавливается с момента удовлетворения данного ходатайства до момента поступления материалов дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело, по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

5.1. Срок давности привлечения к административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные статьей 6.18 настоящего Кодекса, в части использования запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода начинает исчисляться со дня получения общероссийской антидопинговой организацией заключения лаборатории, аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством, подтверждающего факт использования спортсменом запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода.

6. Срок давности привлечения к административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные статьями 14.9, 14.9.1, 14.31, 14.32, 14.33, 14.40 настоящего Кодекса, начинает исчисляться со дня вступления в силу решения комиссии антимонопольного органа, которым установлен факт нарушения законодательства Российской Федерации.

6.1. Срок давности привлечения к административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные статьей 14.55.2 настоящего Кодекса, начинает исчисляться со дня вступления в силу решения комиссии федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, которым установлен факт нарушения законодательства Российской Федерации в сфере государственного оборонного заказа.

7. Срок давности привлечения к административной ответственности за административные правонарушения, совершенные в Антарктике, начинает исчисляться со дня поступления материалов дела в орган, должностному лицу, которые уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях.

Комментарий к Ст. 4.5 Кодекса об Административных Правонарушениях РФ

1. Давность привлечения к административной ответственности — это срок, в течение которого лицо, совершившее административное правонарушение, может быть привлечено к административной ответственности и по истечении которого производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению.

Данное положение основано на том, что истечение сроков давности привлечения к административной ответственности отнесено к обстоятельствам, исключающим производство по делу об административном правонарушении (см. комментарий к ст. 24.5 КоАП РФ).

В соответствии со ст. 28.9 КоАП РФ истечение сроков давности привлечения к административной ответственности является основанием для вынесения судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении с соблюдением требований, предусмотренных ст. 29.10 КоАП РФ.

Кроме этого, к числу вопросов, которые судья, орган, должностное лицо в обязательном порядке выясняют при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, отнесено выяснение того, имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу (см. комментарий к ст. 29.1 КоАП).

2. В комментируемой статье 4.5 КоАП РФ предусмотрено несколько вариантов исчисления сроков давности привлечения к административной ответственности:

— по общему правилу;

— в зависимости от вида административного правонарушения (первое исключение);

— в зависимости от вида санкции статьи, предусматривающей административную ответственность (второе исключение).

Наряду с этим предусмотрены особенности исчисления сроков давности привлечения к административной ответственности:

— при длящемся административном правонарушении;

— в случае отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела, но при наличии в действиях лица признаков административного правонарушения;

— в случае удовлетворения ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о рассмотрении дела по месту жительства данного лица.

3. По общему правилу постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения.

4. Первое исключение. В некоторых случаях, например за нарушение законодательства РФ о внутренних морских водах, территориальном море, континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне РФ, антимонопольного, валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования, законодательства РФ в области охраны окружающей среды и природопользования, об использовании атомной энергии, о налогах и сборах, о защите прав потребителей, о рекламе, о лотереях, о выборах и референдумах, об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, постановление по делу об административном правонарушении может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.

Увеличение сроков давности привлечения к административной ответственности для административных правонарушений данной группы обусловлено следующими обстоятельствами:

— наличием временного разрыва между моментом фактического совершения противоправного деяния и моментом проявления признаков административного правонарушения (например, при нарушении законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма);

— продолжительным периодом проявления причинно-следственной связи между совершенным административным правонарушением и наступившими в результате его совершения вредными последствиями (например, при нарушении законодательства РФ об охране окружающей природной среды);

— особенностями осуществления государственного контроля и надзора в соответствующей сфере правового регулирования (например, при нарушении законодательства РФ об использовании атомной энергии), в том числе календарной отчетности (например, при нарушении законодательства РФ о налогах и сборах).

5. Второе исключение. За административные правонарушения, влекущие применение административного наказания в виде дисквалификации, лицо может быть привлечено к административной ответственности не позднее одного года со дня совершения административного правонарушения, а при длящемся административном правонарушении — не позднее одного года со дня его обнаружения.

6. Длящимся является административное правонарушение, совершение которого происходит непрерывно на протяжении какого-нибудь времени, что исключает возможность указания в протоколе об административном правонарушении точной даты (дня) его совершения (см. комментарий к ст. 28.2 КоАП РФ).

В некоторых случаях можно установить дату начала совершения длящегося административного правонарушения, но значительно чаще сделать это не представляется возможным, поскольку совершение длящегося административного правонарушения может непрерывно продолжаться в течение нескольких дней, месяцев и даже лет.

Поскольку продолжительность совершения административного правонарушения не влияет на его квалификацию, то при длящемся административном правонарушении течение срока давности исчисляется с момента его обнаружения.

Следует иметь в виду, что продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных на то лиц прекратить его, является обстоятельством, отягчающим административную ответственность (см. комментарий к ст. 4.3 КоАП РФ), и не дает оснований для отнесения совершаемого при таком обстоятельстве административного правонарушения к разряду длящихся.

7. В случае отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела (например, по ст. 213 УК РФ «Хулиганство»), но при наличии в действиях лица признаков административного правонарушения (в данном примере предусмотренных ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство») сроки давности привлечения к административной ответственности начинают исчисляться со дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела или о его прекращении.

В соответствии со ст. 148 УПК РФ день принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела — это день вынесения прокурором, следователем или дознавателем постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, день принятия решения о прекращении уголовного дела — это день вынесения следователем постановления о прекращении уголовного дела (ст. 213 УПК РФ).

8. По общему правилу дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения. Однако по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного лица (см. комментарий к ст. 29.5 КоАП РФ).

Предоставив лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, право заявлять ходатайства, законодатель не оговаривает, в какие сроки это право может быть реализовано (см. комментарий к ст. 25.1 КоАП РФ).

В случае удовлетворения ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о рассмотрении дела по месту жительства данного лица срок давности привлечения к административной ответственности приостанавливается с момента удовлетворения данного ходатайства до момента поступления материалов дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело, по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

9. Под месяцем и годом понимаются соответственно календарный месяц и календарный год.

Согласно статье 4.5 КоАП РФ началом течения давностного срока считается день, в который было совершено административное правонарушение или в который было выявлено длящееся административное правонарушение.

Давностный срок истекает в 24.00 последних суток установленного срока.

Статья 4.5. Давность привлечения к административной ответственности

Статья 4.5. Давность привлечения к административной ответственности

См. комментарии к статье 4.5 КоАП РФ

Информация об изменениях:

Часть 1 изменена с 10 августа 2018 г. — Федеральный закон от 29 июля 2018 г. N 237-ФЗ

1. Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, — по истечении трех месяцев ) со дня совершения административного правонарушения, за нарушение законодательства Российской Федерации об экспортном контроле, о внутренних морских водах, территориальном море, континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне Российской Федерации, о геодезии и картографии, о наименованиях географических объектов, патентного, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и природопользования, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, о безопасности дорожного движения (в части административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.8, 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27, частью 2 статьи 12.30 настоящего Кодекса), об авторском праве и смежных правах, о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров, об использовании атомной энергии, о налогах и сборах, о защите прав потребителей, законодательства Российской Федерации в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, о потребительском кредите (займе), о кредитных историях, о государственном регулировании цен (тарифов), о естественных монополиях, об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, о рекламе, об электроэнергетике, о теплоснабжении, в сфере водоснабжения и водоотведения, о газоснабжении, о лотереях, законодательства о физической культуре и спорте (в части, касающейся нарушения требований к положениям (регламентам) об официальных спортивных соревнованиях), о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (в части, касающейся нарушения требований к организаторам азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах при заключении пари на официальные спортивные соревнования и проведении иных азартных игр), о выборах и референдумах, об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, о рынке ценных бумаг, страхового законодательства, законодательства о клиринговой деятельности, об организованных торгах, об инвестиционных фондах, о негосударственных пенсионных фондах, законодательства Российской Федерации о кредитной кооперации, о сельскохозяйственной кооперации, о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, о ломбардах, законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, законодательства Российской Федерации о национальной платежной системе, об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) (в части административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.39 настоящего Кодекса), а также за нарушение трудового законодательства, иммиграционных правил, правил пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, правил привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства (в том числе иностранных работников), процедуры обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов (в части административных правонарушений, предусмотренных статьей 7.32.4 настоящего Кодекса), порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, законодательства в сфере государственного оборонного заказа (в части административных правонарушений, предусмотренных статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1 статьи 14.55, статьями 14.55.1, 14.55.2, 15.37, 15.40, 15.40.1, 19.4.2, частью 7.1 статьи 19.5, частью 2 статьи 19.7.2 настоящего Кодекса), о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.29 — 7.32, 7.32.5, частью 7 статьи 19.5, статьей 19.7.2 настоящего Кодекса), законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (в части административных правонарушений, предусмотренных статьей 7.32.3, частью 7.2 статьи 19.5, статьей 19.7.2-1 настоящего Кодекса), об организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, об основах государственного регулирования торговой деятельности, в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о пожарной безопасности, о промышленной безопасности, о безопасности гидротехнических сооружений, о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, о применении контрольно-кассовой техники, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об исполнительном производстве, об иностранных инвестициях на территории Российской Федерации, о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также за административные правонарушения против порядка управления (в части непредставления или несвоевременного представления в федеральный антимонопольный орган или его территориальный орган по их требованию сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа, либо представления в федеральный антимонопольный орган или его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа, либо непредставления или несвоевременного представления в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров либо представления в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров, содержащей недостоверные сведения, а также в части непредоставления или неполного предоставления демонстратором фильма, осуществляющим платный показ фильма в кинозале, информации в единую федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах либо предоставления заведомо недостоверной информации), в области охраны собственности (в части административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.3, 7.5 настоящего Кодекса) по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения, за нарушение таможенного законодательства Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (далее — Таможенный союз) и (или) законодательства Российской Федерации о таможенном деле, за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также за административные правонарушения, предусмотренные статьями 5.35.1, 6.1.1 настоящего Кодекса, за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (в части административных правонарушений, предусмотренных статьей 14.1.1 настоящего Кодекса) по истечении двух лет со дня совершения административного правонарушения, за нарушение законодательства Российской Федерации о политических партиях (в части административных правонарушений, предусмотренных статьями 5.64 — 5.68 настоящего Кодекса), о несостоятельности (банкротстве), об аккредитации в национальной системе аккредитации по истечении трех лет со дня совершения административного правонарушения, а за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии терроризму (в части административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 настоящего Кодекса) и законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции — по истечении шести лет со дня совершения административного правонарушения.

2. При длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения.

3. За административные правонарушения, влекущие применение административного наказания в виде дисквалификации, лицо может быть привлечено к административной ответственности не позднее одного года со дня совершения административного правонарушения, а при длящемся административном правонарушении — одного года со дня его обнаружения.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. N 316-ФЗ часть 4 статьи 4.5 настоящего Кодекса изложена в новой редакции

4. В случае отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела, но при наличии в действиях лица признаков административного правонарушения сроки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня совершения административного правонарушения (при длящемся административном правонарушении — со дня его обнаружения).

5. В случае удовлетворения ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о рассмотрении дела по месту жительства данного лица срок давности привлечения к административной ответственности приостанавливается с момента удовлетворения данного ходатайства до момента поступления материалов дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело, по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 413-ФЗ статья 4.5 настоящего Кодекса дополнена частью 5.1

5.1. Срок давности привлечения к административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные статьей 6.18 настоящего Кодекса, в части использования запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода начинает исчисляться со дня получения общероссийской антидопинговой организацией заключения лаборатории, аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством, подтверждающего факт использования спортсменом запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 250-ФЗ (в редакции Федерального закона от 5 октября 2015 г. N 275-ФЗ) в часть 6 статьи 4.5 настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

6. Срок давности привлечения к административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные статьями 14.9, 14.9.1, 14.31, 14.32, 14.33, 14.40 настоящего Кодекса, начинает исчисляться со дня вступления в силу решения комиссии антимонопольного органа, которым установлен факт нарушения законодательства Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 264-ФЗ статья 4.5 настоящего Кодекса дополнена частью 6.1

6.1. Срок давности привлечения к административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные статьей 14.55.2 настоящего Кодекса, начинает исчисляться со дня вступления в силу решения комиссии федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, которым установлен факт нарушения законодательства Российской Федерации в сфере государственного оборонного заказа.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 5 июня 2012 г. N 51-ФЗ статья 4.5 настоящего Кодекса дополнена частью 7

7. Срок давности привлечения к административной ответственности за административные правонарушения, совершенные в Антарктике, начинает исчисляться со дня поступления материалов дела в орган, должностному лицу, которые уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях.

Комментарии к СТ 4.5 КоАП РФ

Статья 4.5 КоАП РФ. Давность привлечения к административной ответственности

Комментарий к статье 4.5 КоАП РФ:

1. Давностный срок привлечения к административной ответственности — это срок, после истечения которого исключается возможность назначения административного наказания.

2. Срок давности привлечения к административной ответственности определяется настоящей статьей дифференцированно в зависимости от особенностей административных правонарушений, которые должны повлечь за собой реакцию государства в виде применения административных наказаний, и субъекта юрисдикции.

3. По общему правилу срок давности привлечения к административной ответственности не может превышать двух месяцев. Краткость срока обусловлена тем, что оперативность назначения наказания наилучшим образом способствует действенности самого наказания. Тем не менее за отдельные виды правонарушений, перечисленных в ч. 1 комментируемой статьи, срок давности увеличен до одного года. Это обусловлено рядом обстоятельств, которые объективно не позволяют в течение общего срока давности выявить факт совершения правонарушения.

Обычно к таким обстоятельствам относятся: наличие объективного временного разрыва, причем весьма значительного, между совершением правонарушения и проявлением его вредных последствий (например, нарушения законодательства о внутренних морских водах, территориальном море, о континентальном шельфе; сезонно-климатические условия, не позволяющие быстро установить необходимые причинно-следственные связи (например, нарушения законодательства об охране окружающей среды); особенности календарной отчетности, а также осуществления государственного контроля и надзора в соответствующей сфере (например, нарушения законодательства о налогах и сборах). Следует отметить тенденцию расширения перечня нарушений, постановления по делам о которых могут быть вынесены до истечения одного года со дня совершения правонарушения.

4. Федеральным законом от 30 апреля 2010 г. N 69-ФЗ в связи с принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» был установлен специальный срок давности привлечения к ответственности лиц при рассмотрении дел об административных правонарушениях судьями. При этом учитывалось, что судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, применяя санкции, затрагивающие существенные личные и имущественные права физических и юридических лиц, что нередко требует проведения экспертизы, обеспечения привода физических лиц, привлекаемых к ответственности, свидетелей, истребования дополнительных доказательств и других процессуальных действий, влекущих отложение рассмотрения дела.

5. Для разных по характеру административных правонарушений различна и точка отсчета давностного срока привлечения к ответственности. Для большинства административных правонарушений моментом, с которого начинает течь давностный срок, является день совершения правонарушения. Для так называемых длящихся административных правонарушений давностный срок привлечения к ответственности исчисляется иначе. Правонарушения такого рода характеризуются непрерывным осуществлением единого состава определенного действия (бездействия). В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. N 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» разъяснено, что длящимся является такое административное правонарушение (действие или бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей, возложенных на нарушителя законом или иным нормативным правовым актом. Невыполнение предусмотренной нормативным правовым актом обязанности к установленному в нем сроку не является длящимся административным правонарушением. При этом необходимо иметь в виду, что днем обнаружения длящегося административного правонарушения считается день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об административном правонарушении, выявило факт его совершения.

6. В ч. 3 данной статьи определены специальные сроки давности при назначении наказания в виде дисквалификации (см. комментарий к ст. 3.11).

Что касается точки отсчета давностного срока при назначении дисквалификации за длящиеся правонарушения, то здесь применим принцип исчисления давностных сроков привлечения к административной ответственности для всех длящихся административных правонарушений.

В 2009 г. в данную статью была включена ч. 6, определяющая специальный срок давности привлечения к ответственности за нарушения антимонопольного законодательства по ст. ст. 14.9, 14.31, 14.31.1 — 14.33 КоАП РФ. Фактически годичный срок давности привлечения к ответственности за правонарушения, предусмотренные названными статьями, увеличивается на срок расследования соответствующего деяния в антимонопольном органе и формально начинает исчисляться со дня вступления в силу решения комиссии этого органа о факте правонарушения.

7. Суд, прокурор, следователь и дознаватель в случае отсутствия в деянии состава преступления выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Однако, если в совершенном деянии будут обнаружены признаки административного правонарушения, указанные лица могут направить материалы об административном правонарушении тому органу или должностному лицу, в компетенцию которого входит рассмотрение дел данной категории. Административное наказание в таких случаях может быть назначено в течение сроков, установленных ч. 1 комментируемой статьи.

8. Следует иметь в виду, что Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 13 июля 2010 г. N 15-П (РГ. 2010. 23 июля) признал не соответствующей Конституции РФ часть 4 комментируемой статьи в той мере, в которой содержащаяся в ней норма позволяет в случае отказа в возбуждении уголовного дела или его прекращения, но при наличии в действиях лица признаков административного правонарушения исчислять срок давности привлечения к административной ответственности со дня принятия решения об отказе в возбуждении дела или о его прекращении. В этой связи в соответствии с указанным Постановлением Конституционного Суда РФ впредь до внесения соответствующих изменений в Кодекс давность привлечения к административной ответственности в случаях, предусмотренных ч. 4 данной статьи, должна исчисляться со дня совершения (обнаружения) правонарушения.

9. Дело об административном правонарушении (за некоторыми изъятиями) рассматривается по месту его совершения (ст. 29.5). Тем не менее лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дано право заявить ходатайство о рассмотрении дела по месту своего жительства. Основания для ходатайства о переносе места рассмотрения дела могут быть разными. Наиболее распространенной является ситуация, когда нарушитель находился в месте совершения правонарушения проездом, в связи с чем его присутствие при рассмотрении дела затруднено.

Ходатайство об изменении места рассмотрения дела подлежит обязательному рассмотрению (ст. 24.4). Если заявленное ходатайство удовлетворено, то срок давности привлечения к административной ответственности автоматически приостанавливается, поскольку суммарный срок, затраченный на рассмотрение самого ходатайства, а также на пересылку всех материалов дела, может оказаться более длительным, чем срок, в течение которого вообще можно привлечь лицо к административной ответственности. Приостановление срока давности начинается с момента удовлетворения ходатайства о переносе места рассмотрения дела и продолжается до момента поступления материалов дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать его по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство.

10. Срок давности привлечения к ответственности исчисляется по общим правилам исчисления сроков — со дня, следующего за днем совершения административного правонарушения (за днем обнаружения правонарушения). В случае совершения административного правонарушения, выразившегося в форме бездействия, срок привлечения к административной ответственности исчисляется со дня, следующего за последним днем периода, предоставленного для исполнения соответствующей обязанности (см. п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. N 5).

Еще по теме:

  • Договор купли продажи квартиры на двоих собственников образец Договор купли – продажи квартиры* Город Москва, второе октября две тысячи одиннадцатого года Мы, гражданин РФ Иванов Иван Иванович , пол: мужской , год прождения: 03 апреля 1970 года , место рождения: город Москва , зарегистрированный по […]
  • Детский санаторно оздоровительный лагерь прометей Детский санаторный комплекс «Прометей» ДСК «Прометей» ДСК «Прометей» расположен в юго-западной части Евпатории на самом берегу моря. Территория лагеря составляет около 18 га. В парковой зоне, среди большого многообразия растений […]
  • Воинская часть 35700 остров 3 фото Воинская часть в/ч 35700 Остров-3 Вас вновь приветствует сайт Prizyvnik-Soldat.ru, и сегодня мы расскажем о в/ч 35700 (город Остров-3 Псковская область), которая так же именуется как 47-й межвидовой региональный учебный центр […]
  • Ст1146 п1 гк рф Статья 1114. Время открытия наследства 1. Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении […]
  • Решение о взыскании алиментов на содержание ребенка Решение о взыскании алиментов на содержание ребенка Автострахование Жилищные споры Земельные споры Административное право Участие в долевом строительстве Семейные споры Гражданское право, ГК РФ Защита прав […]
  • Статья 54 п 6 Трудовой кодекс РКСтатья 54. Ограничение возможности расторжения трудового договора по инициативе работодателя 1. Не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя в период временной нетрудоспособности и пребывания […]
  • Юрист по банкротству вакансия Юрист по банкротству вакансия По вашему запросу «юрист по банкротству (помощник арбитражного управляющего)» в Киеве вакансий пока нет. Вакансии, связанные с запросом «юрист по банкротству (помощник арбитражного управляющего)» в […]
  • Запрет выезда за границу мужчинам призывного возраста Запрет выезда за границу мужчинам призывного возраста Різдво та Новий рік 2019 в Європі! Статті та огляди на Traveling.com.ua> Виїзд за кордон військовозобов'язаних 2018 Рейтинг користувача: 4 / 5 В Інтернеті поширюється інформацію про […]